Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády (časť I.)

Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a neskôr rakúsko-uhorská armáda. Do polovice 19. storočia sa jazdectvo vyvíjalo v dvoch základných líniách. Ťažká jazda bola tvorená predovšetkým kyrysníckymi, dragúnskymi či karabinierskymi jednotkami. Úlohou ťažkej jazdy bolo silným úderom prelomiť línie nepriateľa. Ľahkú jazdu tvorili v európskych armádach husárske, hulánske a švališérske pluky. Tieto jednotky boli predurčené využívať svoju pohyblivosť. Ich úlohou bol prieskum, prepady zo zálohy, obchvatné manévre, zaobstarávanie zásob na území nepriateľa a pod. Týmto úlohám zodpovedal aj výstroj, výzbroj a výcvik jednotlivých druhov jazdy. Po skončení napoleonských vojen sa úloha jazdy výrazne nezmenila. Došlo však k jej výraznej redukcii oproti jednotkám pechoty, ktorých vznikalo čoraz viac. Postupne dosahovali pešie jednotky k jazdeckým pomer 8:1

Pred prvou svetovou vojnou tvorilo jazdu spoločnej armády 42 plukov, z ktorých bolo 15 dragúnskych, 11 hulánskych a 16 husárskych. Napriek tomu, že sa zjednocovala výzbroj, výstroj, štruktúra a poslanie jazdeckých plukov, zachovali si historické názvy. Základnou operačnou jednotkou jazdy bol pluk. Pluky si do prvej svetovej vojny i počas nej zachovali členenie na dve koruhvy (Division, osztály). Každá z koruhiev sa ďalej členila na tri poľné jazdecké švadróny (feldeskadron, tabori század). Poľné švadróny pluku boli číslované číslicami od 1do 6. Početný stav švadróny sa v tomto období pohyboval od 150 do 171 mužov. Každá švadróna mala mať 171 mužov, z toho 5 dôstojníkov, 2 rotných, 4 čatárov, 12 desiatnikov, štyroch veliteľov hliadok v poddôstojníckej hodnosti, 1 trubača a 122 jazdcov.

Jazdecký pluk bol doplnený ženijnou čatou, telegrafnou hliadkou a doplňovacou jednotkou. Doplňovacia jednotka sa mala v čase vojny rozrásť do veľkosti dvoch švadrón. Náhradne útvary v čase mieru mali na starosti evidenciu a ďalšie kompetencie. K pluku patrila aj štábna čata, ktorá zabezpečovala činnosť štábu. Niektoré pluky boli pred vojnou doplnené jazdeckým guľometným oddielom. Každý guľometný oddiel sa členil na dve guľometné čaty, vyzbrojené dvoma guľometmi Schwarzlose 7 alebo 7/12. Veliteľom oddielu bol dôstojník v hodnosti kapitána. Každý guľometný oddiel disponoval pri presune zásobou 60 tisíc nábojov. V roku 1904 bol mierový stav pluku stanovený na 45 dôstojníkov, 1085 mužov a 1021 koní. V prípade potreby mohli byť švadróny pluku rozdelené na ešte menšie jednotky. Každá švadróna sa členila na štyri jazdecké čaty. Tá sa ešte členila na 3 hliadky, čo bola zároveň najmenšia jazdecká jednotka.

Dopĺňanie plukov sa riadilo určitými tradíciami, ale aj praktickými potrebami. Napriek postupujúcej unifikácii jazdeckých jednotiek boli jazdecké pluky jednotlivých druhov dopĺňané mužstvom z oblastí, ktoré mali dlhodobé tradície a vzťah k dotyčnému druhu jazdeckých jednotiek. Napríklad husárske pluky boli dopĺňané zásadne z územia Uhorska, dragúnske z Predlitavska a osem z jedenástich hulánskych plukov bolo dopĺňaných z územia Haliče. Dopĺňanie plukov sa sústreďovalo na oblasti, kde mali chov koní a jazdectvo dlhodobú tradíciu. V rámci možností branného systému boli k jazde prednostne prideľovaní muži, ktorí už s koňmi pracovali.

V jazdeckých jednotkách rakúsko-uhorskej armády padli aj títo vojaci:

Dragúnsky pluk č. 2 (DR 2)

 • Valkovič Imrich, roč. 1872, Maňa – m.č. Malá Maňa (okres Nové Zámky). Zomrel v zázemí.

Dragúnsky pluk č. 11 (DR 11)

 •  Kočiš Ján, roč. 1882, Radošovce (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 2 (HR 2)

 • Karabín Štefan, roč. 1898, Nitra – m.č. Dražovce (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Piterka Ján, roč. 1886, Koniarovce – m.č. Lovasovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Šipka Juraj, roč. 1894, Pata (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Viliam, roč. 1899, Lužianky – m.č. Šarlužky-Kajsa (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.

Husársky pluk č. 3 (HR 3)

 • Porubec Peter, roč. 1898, Veľký Ďur – m.č. Rohožnica (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 5 (HR 5)

 • Anderith Julius, roč. 1888, Pezinok – m.č. Cajla (okres Pezinok). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kódus Ondrej, roč. 1891, Beša (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kozmér Ignác, roč. 1891, Topoľnica (okres Galanta). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Prikaský Ignác, roč. 1889, Holíč (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Surványi Ján, roč. 1881, Szécsény (okres Szécsény, Maďarsko). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tkáč Michal, roč. 1898, Lackovce (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varjas Jan, roč. 1890, Bratislava – m.č. Vrakuňa (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 6 (HR 6)

 • Borbély František, roč. 1879, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bozó Jozef, roč. 1887, Večelkov (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kapoc Jozef, roč. 1886, Michal na Ostrove (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Alexander, roč. 1880, Tata (okres Tata, Maďarsko). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 7 (HR 7)

 • Biró Ján, roč. 1891, Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Harcsa František, roč. 1898, Kolárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Mitera Ján, roč. 1895, Dolný Štál (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Michal, roč. 1895, Mierovo (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schneider Stefan, roč. 1897, Nitrianske Hrnčiarovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 8 (HR 8)

 • Kraus Vojtech, roč. 1898, Jarok (okres Nitra). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Husársky pluk č. 12 (HR 12)

 • Bukovinszki Michael, roč. 1899, Jamník (okres Spišská Nová Ves). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Czapek Gimera Juraj, roč. 1896, Kračúnovce (okres Svidník). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hutkai Nikolaus, roč. 1890, Pusztafalu (okres Sátoraljaújhely, Maďarsko). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chomann Michal, roč. 1895, Ruská Nová Ves (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jeczko Stefan, roč. 1875, Gálocs (okres Užhorod, Ukrajina). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kány Stefan, roč. 1894, Bacúch (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomcsik Andreas, roč. 1894, Kecerovský Lipovec (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 14 (HR 14)

 • Jenčík Juraj, roč. 1892, Zbehňov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husársky pluk č. 15 (HR 15)

 • Sakal Ján, roč. 1892, Drahňov (okres Michalovce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Berta Michal, roč. 1892, Vojčice (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Jurko Ondrej, roč. 1892, Krížovany (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Katrik Ján, roč. 1891, Koš (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Körmendy Nándor, roč. ?, Breznica – m.č.  Horná Breznica (okres Púchov). Padol na fronte v Haliči.
 • Zambó Gábór, roč. 1882, Nyírbátor  (okres Nyírbátor , Maďarsko). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Honvédsky husársky pluk č. 4 (HHR 4)

 • Beneš Melchior, roč. 1876, Kráľová nad Váhom (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pongracz von Széntmiklósů Óvár  Tibor, roč. 1887,  Liptovský Mikuláš – m.č. Liptovská Ondrašová (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Švec Benadik, roč. 1897, Kmeťovo (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.

Honvédsky husársky pluk č. 5 (HHR 5)

 • Almaszký Alexander, roč. 1890, Tupá – m.č. Chorvatice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Bujanovics Alexander von, roč. 1895, Uzovce (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demeter Stefan, roč. 1891, Kunova Teplica (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubina Georg, roč. 1887, Mikóháza (okres Sátoraljaujhély, Maďarsko). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dziak Josef, roč. 1893, Nový Ruskov – m.č. Malý Ruskov (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Egri Ludevit, roč. 1886, Vydrany (okres Dunajská Streda). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Gyurkovszky Janos, roč. 1888, Sabinov (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajtmann Juraj, roč. 1881, Hollókő  (okres Szerencs). Padol na východnom fronte.
 • Héti Ludvík, roč. 1872, Husiná (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Ján, roč. 1887, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Hovanec Ondrej, roč. 1881, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrabčák Ján, roč. 1891, Lemešany – m. č. Chabžany (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Jacko Vincenc, roč. 1899, Košické Oľšany – m.č. Vyšný Olčvár (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kaas Ondrej, roč. 1898, Čierna Voda (okres Galanta). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kiss Imre, roč. 1883, Rešica (okres Košice – okolie). Padol na východnom fronte.
 • Klein Fridrich, roč. 1883, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kovács Alexander, roč. 1892, Abaújkér (okres Göncs, Maďarsko). Padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.