Zborník z konferencie: Prvá svetová vojna a východne Slovensko

Kniha_IS.Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa rozhodli členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom a pracovníci Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach usporiadať medzinárodnú  vedeckú konferenciu zameranú na oblasť východného Slovenska v období prvej svetovej vojny. Historici a výskumníci z Maďarska, Poľska a Slovenska predstavili celé spektrum zaujímavých tém súvisiacich s problematikou prvej svetovej vojny.  Riešili každodenný život, starostlivosť o zranených a chorých vojakov, epizódy zo života jednotlivých plukov, letecké operácie na Karpatskom fronte a mnohé iné. Zborník zostavil Mgr. Martin Drobňák (KVH Beskydy) a Mgr. Viktor Szabó (ŠVK Košice).

Rozsah zborníka je 136 strán. Zborník obsahuje trinásť príspevkov, ktoré sú zaiste prínosom k poznaniu dejinných procesov prvej svetovej vojny na východnom Slovensku. V stručnosti si všetky predstavíme.

Szabó Viktor – Obyvatelia Zemplína vo Veľkej vojne 1914 – 1918  na stránkach regionálnej dobovej tlače. Príspevok sa venuje vybraným obyvateľom Zemplína, ktorých vojnové účinkovanie sa dostalo na stránky zemplínskej tlač. Zväčša ide o verejne činné osoby, známe z výkonu štátnej správy, medicíny, sú však medzi nimi aj bežní ľudia, ktorým sa podarilo na vojne vyznamenať.

Gergely Ladislav – Ošetrenie zranených a chorých vojakov v Košiciach počas Veľkej vojny. V tomto príspevku autor charakterizuje vývoj a organizáciu zdravotnej služby v meste Košice počas prvej svetovej vojny.

Stencinger Norbert – Po stopách Dr. Jeno Aratóa (Neusidlera) vo Veľkej Poľane. Príspevok vznikol spracovaním rytiera Dr. Aratóa a opisuje jeho vojnové osudy v bojoch pri obci Veľká Poľana (zaniknutá obec v okrese Snina).

Takács  Robert – Barón Sándor Szurmay, rytier z Uzsoku pri obrane Karpát. Príspevok opisuje osobnosť a bojové pôsobenie známeho rakúsko-uhorského generála Sandora Szurmaya. Ťažisko príspevku sa týka Szurmayovho pôsobenia v Karpatoch.

Drobňák Martin – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku – zabudnutá historická pamiatka. Autor predstavuje kľúčové momenty súvisiace s existenciou komplexu vojnových cintorínov  z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Szabó Viktor – Szeghy Gabriel – K problematike vojnového cintorína  z 1. svetovej vojny v Košiciach. Príspevok sa snaží zhrnúť základné fakty o Vojnovom cintoríne Košice.

Stoszek Marek – Vybrané cintoríny z prvej svetovej vojny na pohraničí Poľska a Slovenska  ako miesta kultúrneho a zblíženia v minulosti a dnes. Autor predstavuje tri významné cintoríny z okolia Gorlíc, ktoré vybudoval slovenský architekt Dušan Jurkovič.

Bártok Béla – Drahý nevlastný otec (Obnova Hunkoviec a Hevešska župa v rokoch 1915 -1916). Príspevok zachytáva zaujímavý pohľad na problematiku u nás doteraz nespracovanú. Opisuje podiel orgánov a inštitúcii z Hevešskej župy pri obnove obce Hunkovce.

Zubko Peter – Katolícky obrad duchovnej útechy odsúdencov na smrť ( s prihliadnutím  na obdobie prvej svetovej vojny). Príspevok cirkevného historika, ktorý opisuje postupy katolíckej cirkvi pri poskytovaní duchovnej útechy odsúdencom na smrť v období prvej svetovej vojny.

Czapla Mariusz – Oblasť východného Slovenska v politicko-vojenskej hre troch cisárov. Príspevok rieši širšie geopolitické plány mocností s pohľadom na oblasť východného Slovenska a ich modifikácie na základe priebehu vojny.

Tajták Ladislav – Východné Slovensko v roku 1918. V tomto diskusnom príspevku autor rieši zložité politické pomery na východnom Slovensku v roku 1918, teda v zlomovom roku rozpadu monarchie a nástupu nových politických pomerov.

Červenka Juraj – Nadporučík Ján Kosch – armádny letec z Medzeva. príspevok predstavuje osobu príslušníka rakúsko-uhorského letectva, nadporučíka Jána Koscha

Olejko Andrzej – Ťaženie v roku 1914 a úloha poľných letísk K. u. K. Luftschifferabteilung na území Slovenska v bojoch na Severovýchodnom fronte. príspevok sa zaoberá organizáciou leteckých síl, ktoré podporovali dianie na Karpatskom fronte a logistikou rakúsko-uhorského letectva na severovýchodnom Slovensku.

Zborník je možné si objednať poslaním požiadavky na email: objednavkaknihy@gmail.com. Cena je 11 €, plus poštovné a balné 2,5 €.

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.