Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca vojny sa situácia veľmi nezlepšila. Po vojne prevzal za túto problematiku zodpovednosť československý štát. Jednou z úloh, ktoré pred československými úradmi stáli, bolo aj vybudovanie centrálnej evidencie vojnových hrobov  na území Československa. Centrálne orgány nariadili správcom cintorínov, žandárskym staniciam, vojenským posádkam a ďalším inštitúciám, aby zhromaždili všetky dostupné informácie o obetiach pochovaných na území pod ich správou. Tieto údaje mali slúžiť na vytvorenie centrálneho registra. Dnešný dokument prináša informácie, ktorý upravuje používanie finančného paušálu na starostlivosť o vojnové hroby.

V Košicích, dne 27. srpna 1923.
č.j.475

Věc: Započítaní zřizovacího paušálu.

Ministerstvo Národní Obrany
/Ústřední správa vál.hrobu/
v
PRAZE.

Prosím o láskave sdělení výnosu v kterém jest stanoven zřizovací paušál pro společné a  hromadné, vál.hroby, ježto výnos ten, vyjma Věstn.část. 58 z r. 1919 zdejší uřad nemá.
Dle Věstn.část 58 z r.1919 jest stanoven príspěvek voj.správy k upravení vál.hrobu na 10 Kč.za hrob a za každou mrtvolu v hrobě pohřbenou.
Na základe výnosu toho nařídil zdejší úřad, by hřbitovní správy v Podkarpatské Rusi, které dosud vál.hroby upraveny nemají, by předložily výkazy o počtu, druhu vál.hrobu a počtu mrtvol, jihž nutno v tomto roce upravití.
Podle vyše uvedeného věstníku mohla by ku příkladu hřbitovní správa ve Stavné započítatí za jednu šachtu v níž se naléza 700 mrtvol Kč 7.000.- což by byl vysoko vyměřený paušál./obnos./
Prosím o sdělení onoho výnosu, který ustanovuje paušál
A./ pro společné hroby
B./ pro šachty
C./ pro hrobové pole/záhony/v metrech.
Jelikož vál.hroby a válečné hřbitovy v Podkarpatské Rusi byly většinou, založeny v roce 1914-1915, takže jsou z větší části zapadlé, uprava jejich bude vyžadovati, mnohem více práce t.j.navážení hliny ny rovy, navrhuje zdejší úřad zřizovací paušál pro týto vál.hroby dle druhu následovně a sice:
A./ za jednotlivý vál.hrob Kč.10.-
B./ za společný bál.hrob…Kč.20.- /t.j.do 5 mrtvol/
C./ za šachtu…………………Kč.30.- /t.j.do 10 mrtvol/
D./ za hrobové pole/záhony/Kč.10.- za 1 bežný metr.
Hřbitovní správy z Podkarpatské Rusi zaslali jiš zdejšímu úřadu výkazy o počtu a druhu vál.hrobu na Bojišti Karpatském se započítaním náležejícího paušálu Kč.10.- za mrtvolu v hrobě pohřbenou, dle věstn. Část 58 z roku 1919.
Prosím tudíž laskavé brzké sdělení případně nařízení, která jest zřizovací paušál započítati.
Po dojití tohto nařízení budou výkazy hřbitovních správ u zdejšího úřadu opraveny a predloženy MNO.ku poukázaní náležejícího obonosu.
Podotýkam, že hřbitovní správy v Podkarpatské Rusi naléhají na zřízení vál.hrobu a vál.hřbitovů ješte tohto roku, ježto by vál.hroby ty přes zimu tíhou sněhu ješte více zapadly a bylo byje pak ztíži zjištovati. Válečné hroby ty nebyly od roku 1914 a 1915 ještě upravovány.
Z těchto duvodu prosím o urychlené vyřízení.

Přednosta na dovolené:

 

Zdroj:

VHA, f. ZVV Bratislava, šk 157, Započítavnie zriaďovacieho paušálu.