Z činnosti KVH Beskydy 4/2010

Tento mesiac sa konala členská schôdza Klubu vojenskej histórie Beskydy. Za niekoľko rokov činnosti sa klub rozrástol čo do počtu osôb, ale aj čo do spektrá činnosti, ktorým sa jeho členovia venujú. Tieto zmeny musel reflektovať aj program členskej schôdze. Členovia klubu sa venovali najmä otázke ďalšieho smerovania Klubu vojenskej histórie Beskydy. Bolo skonštatované, že aj naďalej prioritnou úlohou klubu, bude výskum udalostí prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska a s tým spojených vojnových cintorínov. Tak ako po minulé roky, aj v nasledujúcom období sa naše občianske združenie bude venovať rekonštrukciám vojnových cintorínov.

Prioritne chceme svoju pozornosť v roku 2010 zamerať na vojnový cintorín v Ňagove, ktorý sme v roku 2008 zachránili pred zánikom. V tomto roku plánujeme upraviť prístupovú cestu k tomuto vojnovému cintorínu a zároveň začať s finálnymi úpravami na ploche vojnového cintorína. Veľkou výzvou pre nás je vojnový cintorín vo Veľkrope, kde by sme radi uskutočnili čo i len jednu brigádu, za účelom vyčistenia plochy cintorína od náletových drevín. Žiaľ zatiaľ nemôžeme pristúpiť k rozsiahlejšej rekonštrukcii tohto vojnového cintorína a do z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Vojnový cintorín vo Veľkrope totiž patrí medzi najväčšie vojnové cintoríny na severovýchode Slovenska a úprava plochy takéhoto vojnového cintorína vyžaduje značné finančné prostriedky.

V roku 2010 taktiež budeme pokračovať v prácach na vojnovom cintoríne v Stebníku, kde sa nám minulý rok spoločne s obcou Stebník podarilo upraviť plochu cintorína a vybudovať oplotenie.

Vďaka vynikajúcej spolupráci s obcou Stebník na august 2010 plánujeme v okolí tejto obce uskutočniť Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny. S myšlienkou takejto akcie prišli naši kolegovia z Českej republiky z Klubu přátel pplk. Karla Vašátky – 2. roty 1. č.-s. střeleckého pluku a Klub vojenskej histórie Beskydy ju neváhal podporiť. Spoločnými silami tak pripravujeme jedinečné medzinárodné stretnutie vojensko-historických klubov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ruskej federácie a Ukrajiny, ktorého cieľom bude pripomenutie si bojov I. ale tiež aj II. svetovej vojny v Karpatoch a uctenie si pamiatky padlých vojakov bez rozdielu štátnej príslušnosti a vierovyznania. Základné informácie o tejto akcii už sú dostupné na našich facebook-ovských stránkach a v dohľadnej dobe umiestnime informačný materiál o tejto akcii aj na web www.kvhbeskydy.sk

Počas leta 2010 aj naďalej budeme pri obnove vojnových cintorínov podporovať tie obce s ktorými sme spolupracovali po minulé roky. Nebránime sa však spolupráci a radi podporíme zaujímavé nápady, ak to bude v našich silách a možnostiach.