Vyšegrádska pracovná skupina vo Veľkrope

Od jesene 2010 Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne so svojimi zahraničnými partnermi realizuje  projekt podporený Visegrádskym fondom. V dňoch 14. – 16. apríla 2011 sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov participujúcich na projekte. V rámci projektu bola vytvorená pracovná skupina pre problematiku vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Partnermi domácej organizácie KVH Beskydy v projekte sú poľské združenie Crux Galicie, české združenie Válka cz. a maďarské združenie Krajcárosz Alapitvány. V priebehu ďalších aktivít sa do projektu zapojí české združenie Signum belli. Pracovná skupina mala bohatý program. V piatok 15. apríla sa v doobedňajších hodinách uskutočnilo v priestoroch Vihorlatského múzea uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny za prítomnosti zástupcu Vysegrádskeho fondu Petra Wágnera. Počas rokovania sa vyhodnotili aktivity projektu a naplánovala sa ďalšia spolupráca jednotlivých združení v oblasti problematiky vojnových cintorínov. Poobede sa členovia pracovnej skupiny zúčastnili exkurzie zamerané na vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Exkurzia bola zakončená v obci Stebník (okr. Bardejov), kde členovia KVH Beskydy prezentovali upravený cintorín, ktorí sme rekonštruovali v nedávnej dobe.

Vydarené stretnutie pokračovalo v sobotu spoločnou pracovnou brigádou na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop (okr. Stropkov). Cieľom brigády bolo dokončiť základnú očistu plochy cintorína i blízkeho okolia. Členovia KVH Beskydy s pomocou miestnej samosprávy na tomto cintoríne pracujú už od leta 2010.  Okrem zástupcov partnerských organizácii sa na pracovnej brigáde zúčastnili aj členovia Klubu vojakov Humenné, s ktorými sme začali spolupracovať v jari tohto roku. Aj s tohto dôvodu sa na akcii zúčastnil rekordný počet dobrovoľníkov. Dohromady sa na cintoríne vo Veľkrope v sobotu zišlo 22 ľudí ochotných pomôcť pri obnove zanedbaného cintorína z prvej svetovej vojny.

Počasie bolo výborné, takže nám nič nebránilo v realizácii ďalších prác na ploche vojnového cintorína. Veľký počet pracovných síl umožnil venovať sa niekoľkým aktivitám súčasne. Najväčšia skupina sa venovala úprave plochy cintorína. Predovšetkým sa začalo s odstraňovaním pňov a hrubších koreňov z vojnových hrobov, aby sa zabránilo opätovnému zarastaniu plochy náletovými drevinami. Zvyšok skupiny sa venoval vyčisteniu priestoru za južnej stranou bývalého oplotenia cintorína. Problémy nám robili najmä veľké konáre čiastočne odlomené zo starých stromov, ktoré rastú okolo celého cintorína. Vyčistenie tejto plochy umožní v budúcnosti kosenie okolia cintorína pomocou ťažkých mechanizmov. Pravidelne kosenie porastu popri cintoríne zabráni ďalším náletom na plochu cintorína a umožní postupnú kultiváciu trávnatej plochy na cintoríne.

V polovici brigády sme si urobili krátku prestávku na  občerstvenie zabezpečené miestnou samosprávou. Po prestávke sme pokračovali v začatých prácach.  Podarilo sa nám kompletne vyčistiť okolie cintorína a časť hrobových polí bola upravená. Stretnutie projektovej skupiny bolo ukončené neformálnym posedením pri poľovníckom guláši. Pevne veríme, že spolupráca medzinárodnej skupiny pre problematiku vojnových hrobov sa týmto stretnutím zďaleka nekončí a budúcnosti budeme naďalej pracovať na ďalších úspešných projektoch.

Autor fotoprezentácie: Ing. Jozef Stebnický (http://stebnicky.blogspot.com)

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.