Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop

Obec Veľkrop sa nachádza asi 13  kilometrov severovýchodne od okresného mesta Stropkov.  Veľkrop leží v strednej časti Ondavskej vrchoviny. Prvé písomné doklady o dedine Veľkrop pochádzajú z listiny kráľa Žigmunda z roku 1408. Obec bola súčasťou stropkovského panstva.  Pred prvou svetovou vojnou sa obec nazývala Velkő. Vojnový cintorín v obci Veľkrop je zaujímavým fenoménom medzi vojnovými cintorínmi na severovýchodnom Slovensku. Ostatné cintoríny v jeho okolí patria z hľadiska počtu pochovaných obetí skôr k menším. Na cintoríne vo Veľkrope by malo byť pochovaných 8662 obetí. Toto číslo by s neho robilo najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny  na severovýchodnom Slovensku. Kvôli obrovskému počtu obetí , vzbudzoval tento cintorín nedôveru, dokonca bola spochybňovaná jeho existencia.
Cintorín sa nachádza asi 800 metrov juhovýchodne od obce Veľkrop. Od miestneho Domu smútku sa dá dostať na svah nad dedinou. Na svahu treba  postupovať popri hranici lesíka a po niekoľkých stovkách metrov je vidieť osobitú skupinu stromov, ktorá obkolesuje celý cintorín.  Má tvar veľkého obdĺžnika so stranami 48 a 70 metrov. Cintorín má rozlohu 3360 metrov štvorcových. Stredom celého cintorína prechádzali v severojužnom  a východozápadnom smere cestičky , ktoré rozdeľovali cintorín na štyri časti. V strede sa nachádzal centrálny kríž. Na náčrte je jasne viditeľné množstvo masových hrobov, z ktorých niektoré majú úctyhodne rozmery.

Cintorín mala v medzivojnovom období na starosti žandárska stanica Malá Poľana, neskôr stanica Stropkov. Pozemok pre cintorín daroval bývalý vlastník štátu. Podľa katastrálneho listu by sa na cintoríne malo nachádzať 127 hrobov. Z celkového počtu by malo byť 72 hromadných šachiet a 55 jednotlivých hrobov. Tento údaj súhlasí s počtom hrobov na archívnom náčrte. Tento cintorín vznikal postupne po skončení bojov v období prvej svetovej vojny. Je výsledkom niekoľkých etáp exhumovania hrobov z okolia a čistenia bývalého bojiska. Počet pozostatkov je naozaj extrémny. Samotná zložka o cintoríne poskytuje iba zlomky informácii. To nám znemožňuje jednoznačne potvrdiť všetky čísla o cintoríne, ale na druhej strane máme dosť informácii, aby sme dokázali, že cintorín jednoznačne existoval.

Náčrt, ale aj ďalšie archívne dokumenty nám dokazujú, že  tento cintorín postavili profesionálne armádne jednotky, ktorých úlohou bola výstavba vojnových cintorínov a všetky práce s tým spojené. Dokázateľne tu pracovalo niektoré kriegsgräber komando. V archívnej zložke sa zachovali zlomky z exhumačných prác v roku 1916. V období od septembra do októbra 1916 bolo v okolí Veľkropu exhumovaných 72 hrobov a pozostatky obetí prenesené na cintorín pri obci Veľkrop. Exhumovaných bolo 131 obetí. Pôvodné hroby sa nachádzali napr. na kóte 336 severozápadne od Varechoviec, medzi Veľkropom a Soľníkom, južne od obce Makovce, na kóte 450 pri Veľkrope, západne od spomínanej kóty a pod. Samozrejme sú to iba zlomky z celkového počtu, ale dokazujú systematické exhumačné práce už  v období vojny  a to na pomerne širokom priestore.

Aj v medzivojnovom období prebiehali ďalšie exhumácie. V roku 1924 boli pod odborným dohľadom miestnych žandárov exhumované obete z pôvodných hrobov nad obcou Makovce a pozostatky boli prenesené na cintorín vo Veľkrope. Spolu bolo exhumovaných 17 obetí. V roku 1933 sa uskutočnili exhumácie v obci Soľník, kde došlo k zrušeniu vojnového cintorína a preneseniu troch obetí na cintorín vo Veľkrope. V dokumentoch zemského vojenského veliteľstva sú narážky aj na exhumáciu obetí  z obce Breznička a ich preneseniu na tento cintorín.
Údajov o obetiach pochovaných na tomto cintoríne máme veľmi málo. Poznáme identitu desiatich vojakov. Všetci boli príslušníkmi  rakúsko-uhorskej armády. Väčšina z nich slúžila v  39. pešom pluku.  Z celkového počtu obetí na tomto cintoríne by mala byť drvivá väčšina neznámych ruských vojakov. Presnejšie údaje momentálne nie je možné získať.

Dlhé roky počas ktorých cintorín chátral sa na jeho stave podpísali. V poslednom období sa začali vyčisťovacie práce, ale taký veľký a zanedbaný cintorín nie je jednoduché vyčistiť. Rekonštrukcia takej veľkej lokality by si vyžadovala veľkorysý rozpočet. Na druhej strane má cintorín impozantnú polohu na svahu nad dedinou. Je tu pochovaných viac ako 80 % všetkých obetí prvej svetovej vojny v okrese Stropkov. Po rekonštrukcii by mohol byť vojnový cintorín dominantou obce i okresu.

V prvom rade by bolo potrebné vyčistiť plochu cintorína od krovín a náletových drevín Situáciu komplikujú pozarastané konáre, ktoré popadali zo starých stromov a sťažujú kosenie i čistenie plochy. Väčšina hrobov sa zachovala, takže po očistení by sa mali ukázať línie jednotlivých hrobových polí.. Očista by ukázala, ktoré hroby by si žiadali úpravu. Všetky hroby by sa označili provizórnymi krížmi. Vztýčený by bol aj centrálny kríž. Tým by sa ukončili základné sanačné práce, ktoré by zabezpečili vojnový cintorín pred zánikom.

Zachovali sa tiež betónové stĺpiky oplotenia, na ktorých bolo kedysi pletivo. Oplotenie sa inštalovalo v šesťdesiatych rokoch. Po vypracovaní projektu obnovy cintorína by sa zvážilo, či sa nejakým spôsobom využijú zvyšky starého oplotenia. Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Veľkrope je obrovskou výzvou. Určite by to bol dlhodobý proces, ale po jeho skončení, by obec Veľkrop mala vo svojom katastri jednu z najdôležitejšich vojensko-historických pamiatok na Slovensku.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.