Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Starina

Obec Starina ležala v doline Cirochy 8 km severne od obce Stakčín v nadmorskej výške 294 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492, zanikla v roku 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 758 obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácií takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. V obci sa pravdepodobne nachádzal rakúsko-uhorský záložný tábor, v ktorom sa v septembri 1914 rozšírila cholera. Vojaci, ktorí jej podľahli boli pochovaní na tunajšom vojnovom cintoríne. 

Dňa 21. novembra 1914 bola obec obsadená ruskými vojskami generála Lavra Kornilova, ktoré ďalej postupovali na Humenné. Rakúsko-uhorské vojská generála Georga von Lehmanna však podnikli protiútok a 26. novembra 1914 zo Stariny vytlačili ruské vojská. Vojnové udalosti s k obci po druhýkrát priblížili na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila severne v susedných obciach Smolník a Veľká Poľana. Ostatky vojakov z vojnového cintorína boli v roku 1986 exhumované a prenesené na civilný cintorín do Stakčína. Na mieste ostal iba pomník, ktorý sa v súčasnosti nachádza 7 metrov pod vodnou hladinou Vodárenskej nádrže Starina.

Vojnový cintorín Starina sa nachádzal v obci na miernej vyvýšenine nad riekou Cirocha. Miesto posledného odpočinku tu našlo 117 vojakov. Výmera cintorína nie je známa. Cintorín pozostával z 84 vojnových hrobov, z ktorých bolo 82 hrobov jednotlivých a 2 hroby hromadné. Známych podľa mien je 117 rakúsko-uhorských vojakov. Vznikol pravdepodobne v roku 1917. Pochovaní sú tu predovšetkým vojaci, ktorí podľahli cholere v septembri 1914. Dozor nad cintorínom v období 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Stakčíne a údržbu hrobov Ján Nemeth zo Stakčína.

Nezachovala sa nám pôvodná mapa cintorína, iba dobové fotografie. Z nich vieme, že hroby boli usporiadané v polkruhu a mali osadené betónové kríže s ceduľkami a niektoré boli vzájomne pospájané železnými reťazami. V hornej časti cintorína sa nachádzal pomník s textovou tabuľou s dvojjazyčným textom v slovenčine a ruštine: „Pamiatke padlým 1914“. Tá bolo osadená na pomník za 1. ČSR namiesto pôvodnej tabule v maďarčine.  Na cintorín sa vchádzalo vstupnou murovanou oblúkovou bránou. Výsadbu tvorili smrek obyčajný a lipa malolistá. Udržiavaný bol do konca druhej svetovej vojny, potom chátral.

V dôsledku výstavby Vodárenskej nádrže Starina bol exhumovaný a ostatky vojakov boli prenesené do Stakčína. Pri likvidácii a prenášaní cintorína sa uvažovalo i s premiestnením pomníka na   rázcestie Jalová – Stakčín – Ulič. Údajne po zameraní budúcej hladiny nádrže geodeti konštatovali, že tento pomník sa bude nachádzať asi 2 metre nad vodnou hladinou a tak sa od jeho prenášania upustilo.  V súčasnosti sa tento pomník nachádza asi 7 m pod vodnou hladinou. V roku 1997 voľne ležiaca tabuľa z pomníka bola vyzdvihnutá potápačmi  a v súčasnosti sa nachádza v obci Stakčín v úschove Ing. Miroslava Buraľa.