Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Dara

Obec Dara sa nachádzala v doline Cirochy 10 km severovýchodne od obce Stakčín v nadmorskej výške 390 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598, obec zanikla v roku 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 154 obyvateľov. Dňa 21. novembra 1914 bola obsadená ruskými vojskami generála Lavra Kornilova, ktoré ďalej postupovali na Humenné. Avšak rakúsko-uhorský protiútok ich vytlačil naspäť na severnú stranu Karpát a vojská generála Georga von Lehmanna vstúpili do obce 25. novembra 1914. Vojnové udalosti sa k obci priblížili na jar 1915, kedy sa frontová línia ustálila severne nad obcou v susednej Veľkej Poľane.

Vojnový cintorín v Dare sa nachádza vo východnej časti obecného cintorína. Zriadený bol v blízkosti dreveného kostolíka sv. Bohorodičky z roku 1806, ktorý bol rozobratý v roku 1956. Miesto posledného odpočinku tu našlo 41 vojakov. Výmera cintorína je 361 m² (19 x 19m).  Cintorín bol súčasťou obecného cintorína.

Vojnový cintorín v Dare pozostáva z 22 vojnových hrobov, z ktorých je 20 hrobov jednotlivých a 2 hroby sú hromadné. Mená vojakov, štátna príslušnosť a ani rok úmrtia sa v archívnej dokumentácii nenachádzajú. V matrike obce Starina je však zaznamenaných 33 mien rakúsko-uhorských vojakov, ktorí padli v priebehu mesiacov apríl – máj 1915 a boli pochovaní v katastri obce Dara. Je pravdepodobné, že ich ostatky boli v roku 1917 prenesené na tento cintorín. Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Dozor nad cintorínom v období 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Stakčíne a údržbu hrobov Ján Németh zo Stakčína. V súčasnosti je cintorín v správe Obecného úradu v Stakčíne.

Hroby sú usporiadané v poloblúku okolo oltárnej časti zaniknutého dreveného kostolíka a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Podľa dobovej fotografie z obdobia 1. ČSR je zrejmé, že cintorín bol oplotený drevenými kolmi s pletivom. Udržiavaný bol neprestajne až do vysťahovania obce v roku 1986, pretože bol súčasťou obecného cintorína. Po zániku obce začal chátrať. V priebehu rokov 2006-2007 došlo k narušeniu hrobov ich otvorením zberateľmi militárií. Obnovený bol Obecným úradom v Stakčíne v roku 2007. V rámci obnovy boli osadené drevené kríže a umiestnená informačná tabuľa. Cintorín je riadne udržiavaný.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.