Vojnový cintorín v obci Chmeľová

Obec Chmeľová leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec. Obec sa nachádza 14 km severne od okresného mesta Bardejov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov z roku 1910 mala obec pred vypuknutím prvej svetovej vojny 677 obyvateľov. V tom čase niesla obec názov Komlóspatak. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období bola starostlivosťou o tento cintorín poverená Žandárska stanica v Zborove.
Vojnový cintorín sa nachádza na okraji civilného cintorína. Vybudovaný bol po vzdialení sa frontu rakúsko-uhorským Kriegsgräber komandom. Na cintoríne je pochovaných 54 vojakov v 35 jednotlivých hroboch a 5 spoločných hroboch.

Archívna zložka o tomto vojnovom cintoríne ponúka dostatok informácií. Každý hrob je očíslovaný a až na hrob č. 20, ku každému hrobu je vypísaný samostatný evidenčný protokol. Súčasťou archívnej zložky je zároveň zoznam vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne. Na cintoríne je pochovaných 22 rakúsko-uhorských a 32 ruských vojakov.

Väčšina vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne sú neznámi. Známe sú mená len ôsmich vojakov. V hrobe č. 5 je pochovaný vojak Ivan Kůznecov, príslušník ruského 206. pešieho pluku. V hrobe č. 8 leží rakúsko-uhorský vojak Antonín Kempaul a v hrobe č. 9 taktiež rakúsko-uhorský vojak Frank Koič. V hrobe č. 10 je pochovaný rakúsko-uhorský vojak Jan Schwarc, ktorý bol sluhom neznámeho rakúsko-uhorského dôstojníka. V hrobe č. 12 leží rakúsko-uhorský vojak Alois Eckler. Príslušník rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47) Maximilián Rarzelliny je pochovaný v hrobe č. 20. V hrobe č. 23 je pochovaný rakúsko-uhorský vojak Eugen Karis a v  hrobe č. 36 ruský vojak David Asztafoly.

Pri pohľade na nákres cintorína, ktorý vypracovalo rakúsko-uhorské Kriegsgräber komando, je zretešne viditeľné zaujímavé rozmiestnenie hrobov na vojnovom cintoríne. Cintorín mal byť ohradený a jeho dominantou mal byť centrálny monument. Rozmery takto upraveného cintorína mali byť 22 x 28 metrov. Plánované práce sa už nerealizovali. Podľa údajov z katastrálnej mapy z roku 1925 sa cintorín nachádzal na pozemku gréckokatolíckej cirkvi (číslo parcely 1275). Po druhej svetovej vojne sa na vojnový cintorín postupne zabudlo a v 90-tých rokoch 20. storočia sa už o jeho existencii takmer nevedelo. Postupne došlo k rozšíreniu civilných hrobov aj na plochu vojnového cintorína. Polovica cintorína tak zanikla. Zachovalo sa iba 19 hrobov. V roku 2004 bol na ploche cintorína osadený malý pamätník, upozorňujúci na prítomnosť vojnového cintorína.

Doplnená galéria z rekonštrukcie tohto cintorína dobrovoľníkmi z KVH Beskydy.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.