Vojnový cintorín Turany nad Ondavou

Obec Turany nad Ondavou sa nachádza asi 24 km južne od okresného mesta Stropkov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1567. Pred prvou svetovou vojnou obec niesla názov Turány. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 v obci žilo 285 obyvateľov. Vojnový cintorín v Turanoch nad Ondavou začal vznikať takmer okamžite po vzdialení sa frontu. Práce na tomto vojnovom cintoríne realizovalo špeciálne pohrebné komando. Tomu zodpovedá aj architektonické riešenie vojnového cintorína. Podobne ako vojnový cintorín v Chotči, aj vojnový cintorín v Turanoch nad Ondavou mal zaujímavo spracovaný návrh usporiadania hrobových polí. Hroby na vojnovom cintoríne sú usporiadané do tvaru kruhu. Podľa náčrtu vypracovaného rakúsko-uhorským pohrebným komandom sa na vojnovom cintoríne pôvodne nachádzalo 28 jednotlivých hrobov a štyri masové šachty. V strede cintorína sa nachádzalo hrobové pole označené ako A1. Rozloha cintorína je 549 metrov štvorcových. Majiteľom pozemku, na ktorom sa nachádza cintorín bola štátna škola v Turanoch nad Ondavou.

V medzivojnovom období bola starostlivosťou o vojnový cintorín poverená Žandárska stanica v Miňovciach. Podľa evidenčných listov, ako súčasti zložky o vojnovom cintoríne, ktorú vypracovala žandárska stanica sa na vojnovom cintoríne nachádza 29 jednotlivých hrobov a štyri masové šachty. V šachte č. 1 leží 30 padlých vojakov, v šachte č. 2 a 3 po 36 padlých vojakov a v šachte č. 4 je pochovaných 25 vojakov. Podľa údajov z evidenčných protokolov je možné identifikovať mená všetkých 29 obetí, pochovaných v jednotlivých hroboch. Vojaci pochovaní v masových šachtách sú všetci neznámi. Zaujímavosťou je hrob označený na nákrese ako A1. Medzi evidenčnými listami sa dvakrát vyskytuje evidenčný list k hrobu č. 1. Môžeme  predpokladať, že jeden z dvojice evidenčných listov je vystavený k hrobu A1, ktorý sa nachádza v strede vojnového cintorína.

U väčšiny obetí pochovaných na vojnovom cintoríne v Turanoch je uvedený dátum ich úmrtia. U veľkej časti pochovaných vojakov je taktiež uvedená príslušnosť k vojenskej jednotke.
Nejasný ostáva počet obetí pochovaných na vojnovom cintoríne v Turanoch nad Ondavou. Podľa údajov z evidenčných listov je na cintoríne pochovaných 156 vojakov. Katastrálny list uvádza 133 pochovaných vojakov.
V súčasnej dobe je problematické vojnový cintorín identifikovať. Vzhľadom na fakt, že sa nachádza v blízkosti civilného cintorína, jeho plocha je pravidelne vykosená. Na ploche cintorína sa však nenachádzajú žiadne identifikačné znaky, ktoré by pripomínali existenciu vojnového cintorína.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.