Vojnový cintorín Stebník

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v doline pravostranného prítoku riečky Kamenica. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená 13 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. V roku 1910 mala obec 501 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Esztebnek. Pri obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Zborove. Vojnový cintorín sa nachádza na pravej strane pri ceste zo Zborova do obce Stebník. Od cesty je vzdialený len pár desiatok metrov. Cintorín ma pôdorys obdĺžnika, kde je 103 hrobov usporiadaných tak, aby vytvárali profil kríža. Ide o veľmi jedinečný návrh vojnového cintorína. Väčšina vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne sú neznámi rakúsko-uhorskí a ruskí vojaci.

Archívna zložka o tomto vojnovom cintoríne je neúplná a plná nepresností. Podľa evidenčných listov je 42 ruských vojakov pochovaných v samostatných hroboch. Všetci sú neznámi. Zachovalo sa iba jedno meno vojaka, ktoré však je skomolené, vinou pravdepodobne chybnej transkripcie azbuky do latinky. V desiatich spoločných hroboch je pochovaných po päť neznámych ruských vojakov. V jednom zo spoločných hrobov (č. 62) sú pochovaní dvaja dôstojníci ruského 176. pešieho pluku Arteniev Svaradov a Kuik Karpf. Známe je aj meno vojaka Jana Domeja, ktorý je pochovaný v jednom zo spoločných hrobov ruských vojakov.

Celkovo 21 neznámych rakúsko-uhorských vojakov je pochovaných v jednotlivých hroboch. Vo dvoch spoločných hroboch sú pochovaní po šiesti neznámi rakúsko-uhorskí vojaci, v jednom hrobe po piati vojaci. Podľa náčrtu by malo byť päť vojakov pochovaných aj v spoločnom hrobe č. 37, evidenčné listy však uvádzajú len mená dvoch, pravdepodobne, rakúsko-uhorských vojakov. Sú to vojaci Jan Fussi a Alois Kalteneger. Známe sú tiež mená príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47). V hrobe č. 34 je pochovaný A. Ekler a v hrobe č. 63 Andreás Roth. Známe sú ešte mená (nekompletné) vojakov pochovaných v troch samostatných hroboch. Ich štátna príslušnosť však nie je určená. K 21 hrobom nie je vypísaný žiaden evidenčný list, sú v nich pochovaní neznámi vojaci.

K vojnovému cintorínu existuje niekoľko náčrtov s rôznym číslovaním hrobov, ale tiež odchýlkami v zaradení, či ide o jednotlivé hroby, alebo hroby spoločné. Na vojnovom cintoríne sa pochovávalo aj v medzivojnovom období, o týchto zásahoch však nemáme žiadne bližšie informácie. Je preto náročné určiť, koľko vojakov je v celkovo 103 hroboch pochovaných. Katastrálny list uvádza počet 189 pochovaných vojakov. Aj v súpisoch vojnových cintorínov je pravidelne udávaný tento počet. V medzivojnovom období bol cintorín oplotený ostnatým drôtom a na hroboch boli osadené drevené kríže. Postavený bol taktiež dubový kríž, ktorý sa zachoval až do súčasnosti. Tak, ako na viacerých vojnových cintorínoch v okolí Zborova, aj v obci Stebník praktickú údržbu zabezpečoval Ondrej Hruška. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 270 kč.

Vojnový cintorín v Stebníku ešte na prelome rokov 2007/2008 stál na pokraji zániku. V roku 2008 bola plocha cintorína vyčistená od náletových drevín. S rekonštrukciou vojnového cintorína sa začalo v roku 2009. Vojnový cintorín rekonštruovali dobrovoľníci z obce Stebník a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Upravená bola samotná plocha vojnového cintorína a zamerané boli jednotlivé hrobové polia. Vybudovaný bol centrálny monument,  zhotovené bolo oplotenie  a nová vstupná brána. V roku 2010 boli na hroby osadené nové drevené kríže a informačná tabuľa. Rekonštrukcia bola realizovaná za podpory Komunitnej nadácie Prešov a rakúskeho Čierneho kríža. V auguste 2010 bol vojnový cintorín slávnostne vysvätený.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.