Vojnový cintorín Becherov

Obec Becherov sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd, zhruba 16 km severne od mesta Bardejov, neďaleko štátnej hranice s Poľskou republikou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila panstvu Makovica. V roku 1910 mala obec 729 obyvateľov. V tom čase niesla názov Biharó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období starostlivosť o  vojnový cintorín v obci zabezpečovala Žandárska stanica v Zborove. Vojnový cintorín Becherov sa nachádza na okraji civilného cintorína v obci Becherov. Na ploche približne 500 m2 sa nachádza 72 hrobov. Podľa dochovaných nákresov mal byť v minulosti po obvode cintorína vysadený živý plot a v jeho vstupnej časti sa počítalo s osadením okrasných drevín a lavičiek. Celková plocha takto upraveného cintorína bola        1 176 m2.

Podľa údajov z dobového nákresu je 56 hrobov jednotlivých a 16 spoločných. Tento údaj však nekorešponduje s údajmi z evidenčných listov, kde hrob č. 45 je uvedený ako samostatný, ale v nákrese je uvedený ako spoločný. Katastrálny list naopak uvádza, že 111 vojakov je pochovaných v päťdesiatich štyroch jednotlivých hroboch a šestnástich  spoločných hroboch. Podobne aj v zozname cintorínov, vypracovanom Žandárskou stanicou v Zborove v roku 1922, je uvedených 54 jednotlivých a 16 spoločných hrobov. Podľa tohto zoznamu je na cintoríne pochovaných 102 padlých vojakov. Tieto nezrovnalosti v počte hrobov sú dôsledkom toho, že na vojnovom cintoríne boli vytvárané nové hroby aj po jeho zriadení. Tieto zmeny neboli vždy dôsledne zaznamenané, respektíve záznamy sa do dnešných dní nezachovali.

Ak vychádzame z údajov, ktoré obsahujú evidenčné listy,  v sedemdesiatich dvoch hroboch je pochovaných celkom 111 vojakov. V hroboch číslo 5, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48 a 70 sú pochovaní po traja vojaci. V hroboch číslo 46, 49, 71 a 72 po štyria vojaci. V hrobe číslo 4 sú piati vojaci a v hrobe číslo 3 šiesti vojaci. Zvyšných 57 hrobov je jednotlivých. Väčšina mien vojakov pochovaných na tomto cintoríne je neznáma. Podľa mena môžeme identifikovať 11 rakúsko-uhorských vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47). Známe je tiež meno jedného ruského vojaka. U všetkých vojakov je možné určiť štátnu príslušnosť. Na cintoríne je pochovaných 76 rakúsko-uhorských vojakov a 35 ruských vojakov.

V medzivojnovom období praktickú údržbu, tak ako na viacerých vojnových cintorínoch v okolí Zborova, zabezpečoval Ondrej Hruška. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 210 kč. V súčasnosti je cintorín pravidelne kosený. Po obvode cintorína bol v roku 2010  vysadený živý plot. Hrobové polia sú zachované a dobre viditeľné v teréne. Na cintoríne chýba centrálny kríž, alebo pamätník. Iba na hrobe č. 31 je osadený malý kovový krížik. V prípade rekonštrukcie vojnového cintorína by bolo vhodné postupovať podľa dobového nákresu, ktorý komplexne riešil úpravu vojnového cintorína aj s úpravou jeho okolia a vstupnej časti.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.