Vojnové cintoríny v obci Šarišské Čierne

Obec Šarišské Čierne je vzdialená 14 km od okresného mesta Bardejov. Leží v Nízkych Beskydách v pramennej oblasti potoka Jarek, ktorý ústi do rieky Ondava. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. V roku 1910 mala obec 482 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Csarnó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Vojnové hroby sa nachádzajú aj na starom civilnom cintoríne v obci. Starostlivosťou o tieto vojnové cintoríny bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Zborove. Tento vojnový cintorín je súčasťou starého civilného cintorína v obci Šarišské Čierne. Tri jednotlivé a dva spoločné hroby sa nachádzajú na okraji civilného cintorína. Vďaka tomu, že žandári pri zakresľovaní polohy hrobov zakreslili aj prístupové cesty a najmä kaplnku je možné aj dnes identifikovať miesto, kde sa vojnové hroby nachádzali. V archívnej zložke nenachádzame bližšie údaje o ôsmich pochovaných vojakoch. Všetci pochovaní padlí vojaci sú neznámi.

V súčasnej dobe sa už na starom civilnom cintoríne v Šarišskom Čiernom nepochováva, čomu zodpovedá aj jeho stav. Vykonávaná je len základná starostlivosť o cintorín. Vojnové hroby na tomto cintoríne nie sú viditeľné, ale je možné identifikovať miesto, kde sa nachádzali. V minulosti boli na týchto hroboch osadené drevene kríže. Bolo by vhodné, ak by sa znova pristúpilo k osadeniu drevených krížov, ktoré by upozorňovali, že opustené hroby sú hrobmi vojakov padlých v prvej svetovej vojne.

Vojnový cintorín Šarišské Čierne II. (Čarno II.)

V obci Šarišské Čierne sa nachádza aj samostatný vojnový cintorín, označovaný ako vojnový cintorín Šarišské Čierne II. (Čarno II.). Nachádza sa oproti novému obecnému cintorínu. Rozmery cintorína sú 11 x 13,5 metrov. Na tejto ploche sa nachádza 12 spoločných hrobov. Archívna zložka nám o tomto vojnovom cintoríne prináša len skromne údaje. Pre jedenásť hrobov je vypísaný len jeden evidenčný list, z ktorého sa dozvedáme, že 33 neznámych vojakov je pochovaných po troch v 11 hroboch. Druhý evidenčný list je vypísaný na hrob, ktorý bol na cintoríne zriadený dodatočne (označený je ako hrob č. 9). Do tohto hrobu boli uložené ostatky štyroch vojakov židovského vierovyznania, ktorých hroby sa nachádzali asi 50 metrov od vojnového cintorína. Bližšie informácie o čase a priebehu exhumácií však archívna zložka neposkytuje.

Podľa evidenčných listov by tak na vojnovom cintoríne malo byť pochovaných 37 vojakov v 12 spoločných hroboch. Tento údaj však nekorešponduje s jedným z náčrtov, na ktorom je znázornený aj spoločný hrob č. 13. O tomto hrobe nemáme žiadne informácie. Aj vo výkaze o počte a druhu vojnových hrobov z roku 1934 je uvádzaných len 11 spoločných hrobov a jeden spoločný židovský hrob.

V medzivojnovom období praktickú údržbu na oboch vojnových cintorínoch v Šarišskom Čiernom zabezpečoval Ondrej Hruška zo Zborova. Za údržbu týchto vojnových cintorínov mu bol vyplácaný ročný paušál 70 kč. V súčasnosti je plocha vojnového cintorína zarastená náletovými drevinami. Po obvode cintorína je ešte badať zvyšky hlohovej výsadby. V deväťdesiatych rokoch bola na plochu cintorína navezená hlina a na časti cintorína boli vykonané práce kolesovým bagrom, pričom boli úplne zničené hrobové polia. Pri prípadnej rekonštrukcii tak bude treba nanovo rozmerať plochu cintorína podľa hlohovej výsadby a pristúpiť k obnoveniu hrobových polí.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.