Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Roškovce

roskovceObec Roškovce sa nachádza v pramennej oblasti Sukovského potoka, asi jedenásť kilometrov juhozápadným smerom od okresného mesta Medzilaborce. Pred prvou svetovou vojnou sa dedina volala Roskócz.

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Roškovce patrí svojou rozlohou medzi menšie vojnové cintoríny v menovanej oblasti. Cintorín sa nachádza na miestnom obecnom cintoríne. Sú na ňom pochovaní zväčša ruskí, ale zrejme aj rakúsko-uhorskí vojaci. Starostlivosťou o vonový cintorín bola poverená žandárska stanica v Medzilaborciach.

Cintorín v Roškovciach pozostáva z 18 hrobov. V štrnástich hroboch sú pochovaní padlí vojaci jednotlivo (hroby č. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 15, 16, 17), v dvoch hroboch sú pochovaní po dvaja vojaci ( hroby č. 4 a 6), v jednom hrobe sú pochovaní štyria vojaci (hrob č. 18) a hrob č. 14 je masovou šachtou, v ktorej je pochovaných 48 vojakov.

Archívne materiály nám poskytujú pomerne skromné údaje o tomto cintoríne. Dochované listiny pochádzajú z medzivojnového obdobia, kedy miestne žandárske stanice dostali za úlohu zaevidovať všetky vojnové hroby vo svojom okrsku. Nie všetky stanice urobili túto prácu zodpovedne a zanechali po sebe často pramene s rozporuplnými údajmi. Aby bolo možné dopátrať sa všetkých informácii, zišli by sa pôvodné rakúsko-uhorské údaje. Tie sa však nezachovali alebo by ich bolo treba vyhľadať v Maďarsku či Rakúsku.

Archívne listiny potvrdzujú ruskú národnosť u 51 obetí. Žiadna iná národnosť nie je dokázateľná podľa dostupných prameňov. Zvyšok vojakov pochovaných na tomto cintoríne malo zrejme tiež ruskú národnosť. Mohli by sme skonštatovať, že v Roškovciach je výhradne ruský vojenský cintorín. Túto hypotézu však spochybňuje najstarší náčrt cintorína. Pod náčrtom je v nemeckom jazyku uvedené, že v hroboch č.63 a 64 (pôvodné číslovanie z rakúskych prameňov) sú pochovaní honvédi, teda príslušníci rakúsko-uhorskej armády. Spomínané čísla hrobov pochádzajú z pôvodného rakúsko-uhorského číslovania hrobov. Na konečné určenie národnosti u všetkých obetí máme príliš málo informácii a musíme zostať v rovine hypotéz.

Neexistuje menný zoznam obetí na tomto cintoríne. Známe je iba meno ruského dôstojníka Pawla Szpaka. Toto meno sa zachovalo na jedinom zachovanom rakúsko-uhorskom evidenčnom liste. Nie je jasné, v ktorom hrobe je tento jediný známy dôstojník pochovaný. Listiny mlčia aj o hodnostiach obetí a vojenských jednotkách, z ktorých pochádzali. Okrem spomínaného ruského dôstojníka je známe len to, že v hrobe č. 13 je pochovaný neznámy poručík z neidentifikovaného husárskeho pluku.

Dnešný stav cintorína nie je uspokojivý. Cintorín nie je nijakou formou označený. Podobne, ako mnohé iné cintoríny v okrese, je úplne anonymný. Hrobové polia už takmer nevidieť. Cintorín v Roškovciach patrí medzi lokality, ktoré by si zaslúžili aspoň základnú sanáciu. Plocha obecného cintorína je pravidelne vykosená, takže základná sanácia by nemala byť problémom. Pre začiatok by stačilo podľa historického náčrtu obnoviť hrobové polia a osadiť na hroboch provizórne kríže. Na náčrtoch sa nachádza aj centrálny kríž, ktorý by bol tiež osadený na vhodnom mieste. Nutnosťou pri takýchto sanačných akciách je aj umiestnenie informačnej tabule. Vojenský cintorín v Roškovciach patrí medzi lokality, ktoré by opäť mohli získať vzhľad vojenského pohrebiska s minimálnymi nákladmi a úsilím.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.