Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Vydraň

vydranŠiršie i užšie okolie  Medzilaboriec bolo dejiskom rozsiahlych  bojových operácii v období prvej svetovej vojny. Čas zavial väčšinu stôp ničivých bojov. Nemými svedkami hrôz , ktoré sa odohrali počas vojny zostávajú vojenské cintoríny, rozosiate v krajine. Tieto cintoríny boli dlhodobo zanedbávané spoločnosťou. Medzi cintoríny, ktoré je potrebné zrekonštruovať, patria aj vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny vo Vydrani.

Obec Vydraň je v súčasnosti pričlenená k okresnému mestu Medzilaborce, ako jeho mestská časť. V období prvej svetovej vojny sa obec volala Vidrány. Frontové boje zastihli túto oblasť v jeseni 1914, ale najmä vo februári 1915. Mnohé z obetí tunajších bojov sú pochované na miestnych cintorínoch. V dedine sa nachádzajú dva vojnové cintoríny.

Vojnový cintorín Vydraň I.

Cintorín s archívnym označením Vydraň I. je súčasťou miestneho obecného cintorína. Sú tu pochovaní rakúsko-uhorskí, nemeckí a ruskí vojaci. Starostlivosť o cintorín prevzala po 1. svetovej vojne miestna žandárska stanica. Na tomto cintoríne sa nachádza 35 hrobov. V tomto počte je zarátaných 25 jednotlivých hrobov a 10 masových šácht. V šachtách je pochovaný nasledujúci počet obetí: šachta  č. 1- 13 obetí, č. 2 – 19 obetí, č.3 – 16 obetí, č. 4 – 22 obetí, č. 5 – 13 obetí, č. 18 – 26 obetí, č. 19 – 21 vojakov, č. 20 – 18 obetí, č. 21 – 20 obetí a č. 22. – 12 obetí.

Dohromady by malo byť na cintoríne pochovaných 205 vojakov. Tento údaj je uvedený na zložke a bol potvrdený aj dôkladným rozborom archívnej zložky. Napriek tomu sa tu vyskytuje jedna nezrovnalosť. Jeden z náčrtov v zložke uvádza, že na tomto cintoríne je pochovaných až 388 vojakov. Pôvod tohto údaju nie je jasný. Archívne materiály  umožnili objasniť identitu šestnástich obetí. Výnimočné je, že poznáme štátnu príslušnosť všetkých vojakov pochovaných na tomto cintoríne. Väčšinu tvoria ruskí vojaci v počte 108. Celkový počet dopĺňa 61 rakúsko-uhorských vojakov a 36 nemeckých vojakov.

Cintorín má tvar obdĺžnika s rozmermi asi 35 krát 16 metrov. Nachádza sa na miernom svahu. Cintorín možno rozdeliť do dvoch častí. V dolnej časti cintorína   boli umiestnené hromadné hroby a v hornej časti jednotlivé hroby. Aj na tejto lokalite boli pôvodne hroby označené plechovými hviezdami. Na hrobe najvýznamnejšej obete pochovanej na tomto cintoríne majora Antona Pfeifera bol postavený kamenný pomníček. Tento pomníček dodnes existuje.

Výrazne sa odlišuje aj šachta č.1, v pravom dolnom rohu, hneď pri pôvodnom vchode. Okolo celej šachty  je betónový múrik, na ktorom sa pôvodne nachádzalo aj  kovové oplotenie. V tejto šachte by mali byť pochovaný vojaci, ktorý zahynuli pri vlakovom nešťastí. Hrob nechala upraviť istá civilná osoba, ktorej syn bol medzi obeťami vlakového nešťastia.

Súčasný stav cintorína ma ďaleko od dokonalosti. Napriek tomu má cintorín najhoršie časy už za sebou. Ešte pred pár rokmi bolo cintorín v húštinách, ťažké identifikovať. Plocha cintorína je dnes s času na čas vykosená. Hrobové polia sú slabo viditeľné. Cintorín by potreboval základné terénne úpravy. Stačilo by obkopaním zvýrazniť jednotlivé hroby. Keďže existuje niekoľko náčrtov, bolo by treba cintorín upraviť podľa náčrtu, ktorý bol zhotovený najneskôr. Ak by došlo k takejto úprave a na hroby by sa osadili kríže cintorín by získal dôstojný vzhľad, aký náleží vojenskému pietnému miestu.

Každý kto sa zúčastnil práce na záchrane vojenských cintorínov, potvrdí, že vyčistený cintorín z obnovenými hrobmi a vztýčenými krížmi zapôsobí na ľudí inak, než pár kopčekov hliny, zarastených trávou. Pritom tieto minimalistické zásahy na lokalite sú finančne nenáročné a pomôžu nájsť cintorínu svoju tvár. Na vykonanú prácu je možné poukázať pri písaní projektov s cieľom získať finančné príspevky na generálnu rekonštrukciu. Cintorín by si zaslúžil aj vlastné oplotenie, ktoré je možné zrealizovať v podobe umelého plotu alebo vysadeného  živého plotu.

K minimalistickým úpravám patrí samozrejme aj informačná tabuľa. Absencia informácii o lokalite priamo na mieste je veľkou slabinou takmer všetkých vojenských cintorínov v okrese. Okrem informačnej tabule v obci by pred obcou mala byť umiestnená orientačná tabuľa s informáciou o existencii a  polohe cintorína v obci Vydraň.

Vojnový cintorín Vydraň II.

V obci Vydraň sa okrem veľkého vojenského cintorína nachádza ešte jeden cintorín z obdobia prvej svetovej vojny. Tento neveľký cintorín je z určitého hľadiska raritným. Je to jediný vojnový cintorín v okrese Medzilaborce, na ktorom boli pochovávaní iba vojaci židovského vierovyznania. Starostlivosť  o cintorín patrila do kompetencie žandárskej stanice vo Vydrani. Údržbu cintorína vykonávala miestna židovská obec na vlastné náklady.

Vojnový cintorín  Vydraň II. nie je samostatným pohrebiskom. Tvorí iba malú časť miestneho židovského cintorína. Na židovský cintorín  upozorňuje tabuľka na začiatku dediny Vydraň, hneď za železničným priecestím, ktoré križuje cestu z Medzilaboriec. Za spomínaným priecestím treba zabočiť doľava. Poľná cesta vedie smerom k lesu. Cintorín sa nachádza necelý kilometer od hlavnej cesty.

Celý židovský cintorín bol v nedávnej minulosti rekonštruovaný. Finančné prostriedky poskytli židovské organizácie. Po obvode je cintorín ohradený vysokým plotom. Plocha cintorína je vykosená a má pravidelnú údržbu. Na cintoríne sa nachádzajú stovky náhrobkov. Tento veľký cintorín slúžil židovskej komunite v širokom okolí. Vojenský sektor cintorína tvorí iba malú časť celkovej plochy. Je tvorený jedenástimi jednotlivými hrobmi. Nachádzajú sa napravo od dnešného vchodu na židovský cintorín. Boli tu pochovávaní vojaci židovského vierovyznania, ktorí zahynuli na fronte či v jeho bezprostrednej blízkosti. Obete tu pochované zomreli v časovom rozmedzí rokov 1915-1916, čo svedčí o tom, že sa tu pochovávalo aj po odchode frontu. Medzi vojakmi pochovanými na tomto cintoríne patria obete železničného nešťastia, exekúcie, strelných zranení i samovraždy. Pochovaní vojaci slúžili v rakúsko-uhorskej armáde. Výnimkou je jediný vojak ruskej armády, ktorý padol pri Krásnom Brode.

Miestne vojenské orgány zrejme vyžívali tento cintorín na pochovávanie židovských vojakov, aspoň v tom prípade, pokiaľ to momentálna situácia dovoľovala. Počas frontových bojov, veľakrát nebolo dostatok času na riešenie takýchto problémov. Židovskí vojaci, ktorí padli v bojoch, sú pochovaní na rôznych vojenských cintorínoch v okrese.

V súčasnosti tento cintorín nepotrebuje žiadne výnimočné úpravy. Je súčasťou udržiavaného cintorína, takže nie sú dôvody na obavy o jeho osud. Tradičným problémom je anonymita cintorína. Inštalovanie stručnej informačnej tabule na ploche židovského cintorína, ktorá by niesla informácie o hroboch židovských vojakov, by túto anonymitu odstránilo.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.