Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Svetlice

23. Nov 2009 | Autor: | Rubrika: Vojnové cintoríny

Svetlice II.Obec Svetlice leží v údolí rovnomennej riečky, približne 20 km juhovýchodne od okresného mesta Medzilaborce. V čase prvej svetovej vojny sa obec volala Világ. Medzi Obcami Výrava a Svetlice prebiehali v marci 1915 krvavé boje. Pozostatkom týchto bojov sú aj dva vojenské cintoríny. Starostlivosťou o vojenské cintoríny v obci bola poverená žandárska stanica vo Výrave. Údržbu na týchto  cintorínoch vykonával miestny roľník Andrej Feda za paušálnu mzdu vyplácanú a stanovenú vojenskou správou.

Vojnový cintorín  Svetlice I. (Vilagy I.)

Cintorín Svetlice I. bol súčasťou obecného cintorína. Patril medzi menšie cintoríny, na ktorom sa nachádzalo 8 samostatných hrobov. Údaje o obetiach sú pomerne kompletné, čo nebýva zvykom. Boli tu pochovaní šiesti dôstojníci a jeden poddôstojník rakúsko-uhorskej armády. Evidenčné protokoly chybne uvádzajú štátnu príslušnosť obetí, ktoré označujú za ríšskych Nemcov. Evidentne ide o príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, čo nám potvrdzujú maďarské krstné mená, ale aj údaje o vojenských útvaroch, z ktorých obete pochádzali.

Všetky obete pochované na tomto cintoríne padli 3. apríla 1915, teda v období najzúrivejších bojov v tomto priestore. Je tu pochovaný aj kapitán Hugo Scharl, ktorý padol počas energicky vedeného protiútoku, ktorého cieľom bolo znovu dobyť pôvodné rakúske postavenie na hrebeni Čiastky, dočasne obsadenom ruskými vojakmi. Tohto boja sa zúčastnili vojaci rakúsko-uhorských peších plukov č. 94 a 101. O tvrdosti bojov tohto dňa svedčí aj fakt, že piati dôstojníci pochovaní na cintoríne Svetlice I. pochádzajú z týchto dvoch plukov. V poslednom hrobe sa podľa údajov nachádza neznámy vojak. Hrob č. 8  neleží v jednej línii s ostatnými hrobmi, čo môže poukazovať na nižšiu hodnosť obete. Danú skutočnosť ale nie je možné potvrdiť archívnymi materiálmi.

V súčasnosti nie je možné presne určiť miesto, kde sa nachádzal vojenský cintorín Svetlice I. Neexistujú už žiadne indície, ktoré by prispeli k úspešnej identifikácii cintorína. Na mieste, kde by sa mali nachádzať vojenské hroby, sú dnes hroby civilné. Máme k dispozícii len neoverené informácie, preto sa môžeme pohybovať iba v rovine hypotéz. Tieto informácie tvrdia, že cintorín bol zrušený už po 1. svetovej vojne.   Bolo potrebné získať miesto pre civilné hroby. V medzivojnovom období zatiaľ prebiehali v okolí exhumácie  roztrúsených hrobov a rozhodlo sa, že za obecným cintorínom vo Svetliciach vznikne nový  vojenský cintorín. Po vybudovaní cintorína Svetlice II. boli telá dôstojníkov zo staršieho cintorína exhumované a prenesené na nový cintorín.

Táto hypotéza sa zakladá na informáciách, ktoré poskytli miestni obyvatelia pánovi Ing. Poradovi, ktorý sa dlhé roky venuje problematike vojnových cintorínov v okrese Medzilaborce. S istotou môžeme likvidáciu cintorína potvrdiť len v prípade, že sa nájdu príslušné archívne materiály. Na likvidáciu cintorína museli dať príslušné orgány povolenie.
Ak cintorín nebol prenesený, potom bol zlikvidovaný z dôvodu získania hrobových miest pre civilný cintorín. V každom prípade môžeme považovať vojenský cintorín Svetlice I. za zaniknutý. Keďže neexistujú možnosti, ako obnoviť tento vojenský cintorín, bolo by vhodné si aspoň informačnou tabuľou či jednoduchým pamätníkom umiestneným na civilnom cintoríne vo Svetliciach pripomenúť históriu miestnych vojenských cintorínov.

Vojnový cintorín Svetlice č. II. (Vilagy č. II.)

Vo Svetliciach sa na obecnom cintoríne nachádzal aj druhý vojenský cintorín. Ten však vznikol až po vojne. Ťažké boje v tomto úseku po sebe zanechali množstvo obetí narýchlo pochovaných v katastri obce. Do konca vojny sa rakúsko-uhorským orgánom nepodarilo situáciu s padlými vojakmi vyriešiť uspokojujúcim spôsobom. Po prvej svetovej vojne sa museli týmto problémom zaoberať československé štátne orgány. Bolo rozhodnuté, že padlí vojaci pochovaní v katastri obce budú exhumovaní a ich telá budú uložené na novovytvorenom cintoríne za obecným cintorínom vo Svetliciach.

Informácie o tomto cintoríne sú dosť skromné. Z celkového počtu 30 hrobov je 10 hrobov masových  a 6 spoločných. Koľko obetí je pochovaných v týchto hroboch, nie je možné určiť. Na cintoríne sa tiež nachádza 14 jednotlivých hrobov. Zachovaný náčrt nie urobený dôkladne a chýbajú v ňom mnohé dôležité údaje. Hroby sú očíslované arabskými, ale aj rímskymi číslicami. Význam rímskych čísel, ktoré sa nachádzajú v náčrte pri  niektorých hroboch, nevieme spoľahlivo vysvetliť. Vzhľadom na fakt, že prebehli exhumácie, je nepochopiteľné, prečo exhumačná komisia nezaznamenala počty obetí pochovaných v nových hroboch. Tento údaj by výrazne pomohol pri rekonštruovaní skutočného stavu cintorína. V  zložke sa nachádzajú dva rôzne náčrty. Na mladšom náčrte z roku 1924 je viac hrobov, čo by mohlo potvrdzovať teóriu prenesenie padlých z cintorína Svetlice I. Potvrdiť to môžu iba archívne dokumenty.

Celkový počet padlých je uvedený na katastrálnom liste. Počet pochovaných vojakov je podľa katastrálneho listu 116. Toto číslo ale vyvoláva množstvo otáznikov. V tom istom dokumente je uvedené, že všetky obete sú neznáme, ale v zložke sa nachádzajú aj evidenčné listy štyroch identifikovaných vojakov. Exhumačné protokoly vykazujú aj ďalšie nezrovnalosti. Podľa nich prebehli exhumácie padlých vojakov v celom katastri obce v novembri 1921. Exhumačný protokol uvádza, že z kóty Parilov asi 5 kilometrov severovýchodne od obce, bolo exhumovaných 122 neznámych vojakov. Exhumované bolo aj telo vojaka Josefa Krankera, ktoré bolo pôvodne pochované v samostatnom hrobe asi 2,4 kilometra severovýchodne od obce Svetlice.

Spolu teda bolo exhumovaných 123 vojakov, čo prevyšuje počet obetí uvedený v katastrálnom liste. Exhumačné protokoly ďalších troch identifikovaných vojakov neexistujú. To by znamenalo, že mohli byť pochovaní na cintoríne už skôr. Ak boli na tento cintorín exhumovaní aj dôstojníci z prvého cintorína, počet obetí by vzrástol na 134 vojakov. Skutočný počet obetí pravdepodobne už nezistíme kvôli nedostatkom v archívnych dokumentoch. Konečný počet by  sa mohol pohybovať od 123  do  134 obetí. Poznáme štátnu príslušnosť troch obetí. Z toho dvoch nemeckých a jedného rakúsko-uhorského vojaka. U štvrtej identifikovanej obeti nemožno určiť, či ide o rakúskeho alebo nemeckého vojaka.

V súčasnosti je možné považovať aj tento cintorín za zaniknutý. Na lokalite takmer nie sú viditeľné žiadne znaky, ktoré by poukazovali na prítomnosť vojenského cintorína. Jedinú výnimku tvorí zvyšok kamenného základu na mieste, kde stál centrálny kríž. Cela lokalita je husto zarastená, čo svedčí o tom, že o lokalitu sa od druhej svetovej vojny zrejme nikto nestaral. Rekonštrukcia cintorína by v súčasnosti narážala na veľké množstvo problémov. Najvýraznejší je nedostatok informácii o podobe lokality. Pre rozvoj záujmu o vojenské dejiny regiónu by určite bolo vhodné umiestniť na svetlickom obecnom cintoríne informačnú tabuľu, na ktorej by boli uvedené základne fakty o vojenských cintorínoch vo Svetliciach. Zaniknuté cintoríny  a obete na nich pochované by si takéto gesto určite zaslúžili.

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.