Smrť plukovníka Holzhausena na fronte v Haliči

 K akémukoľvek vojenskému konfliktu v novodobej histórií ľudstva patrí propaganda v podobe letákov, pamfletov, vyhlásení či novín. Noviny sa od začiatku 19. storočia tešia veľkému záujmu širokej vrstvy obyvateľstva. S príchodom Veľkej vojny sa široké masy dožadovali informácií z rakúsko-uhorských bojísk, čo sa snažili využiť vládne kruhy a rôznymi manipulatívnymi článkami upokojovali domáce mnohonárodnostné obyvateľstvo pred postupujúcou ruskou armádou a prípadným ohrozením a pádom monarchie. Vládna propaganda skresľovala reálny stav na bojovej línií a grandiózne ospevovali víťazstvá dualistickej monarchie. Avšak prípadné prehry, ktoré sa v prvých rokoch vojny na monarchiu kopili, zostali bez záujmu novinárov, aby u verejnosti nevznikla nejaká masová panika a rôzne povstania či vzbury domáceho obyvateľstva. Musíme si túto skutočnosť uvedomiť ak chceme z novín analyzovať danú dobu, pretože bez kritiky tlače by sme len pasívne preberali často neobjektívne a zavádzajúce informácie.

Ludwig von Holzhausen sa narodil 21.11. 1861 v českom meste Opava. Už v mladom veku sa dal na vojenskú dráhu, keďže jeho rodný región mal určitú vojenskú tradíciu, čo dokumentuje dislokácia 1. pešieho pluku, ktorý dopĺňal svoje zložky od roku 1853 z okresu mesta Opava. Významnosť tejto vojenskej jednotky a celého regiónu zvýrazňuje bojové nasadenie pri Magente a Solferine v roku 1859. Bojová činnosť pluku sa v nasledujúcich rokoch nezastavila, ale na ďalšie masové nasadenie čakal až do vypuknutia Veľkej vojny. To, že tento pluk úzko súvisí s českým územím dokumentuje aj to, že práve IV. prápor 1. pešieho pluku bojujúci na východnom fronte v Haliči, bol dislokovaný v Opave a pár rokov pred prvou svetovou vojnou v meste sídlil dokonca aj štáb.

 

Ludwig Holhausen

Ludwig von Holzhausen

V mieste narodenia Ludwiga von Holzhausena je pochovaná významná vojenská osobnosť rakúsko-uhorskej armády, a to generál poľný maršal Eduard von Böhm-Ermolli, s ktorým sa počítalo skôr na Balkáne, ale vývoj situácie na fronte donútil Armeeoberkommando (AOK) prehodnotiť vojnové nasadenie, a tak dostal príkaz okamžite sa presunúť na východné bojisko. Okrem toho sa v Opave v roku 1852 narodil aj hrdina bitky o Komarów, odohrávajúcou sa na konci augusta 1914 v Haliči, rakúsky generál Moritz von Auffenberg, ktorý získal za svoje víťazstvo aj predikát von Komarow.

Holzhausen postupne získaval vojenské hodnosti aj vďaka svojej šikovnosti. V roku 1882 sa stal poručíkom pri 45. pešom pluku. O päť rokov neskôr získal hodnosť kapitána a od 1. mája 1911 pôsobil ako podplukovník. Dva mesiace pred spáchaním atentátu na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu, sa stal plukovníkom. Medzitým pôsobil pri 72. pešom pluku v roku 1897 a  v roku 1912 zastával štábnu funkciu pri  V. zbore. Od mája 1914 pôsobil pri 4. pešom pluku, kde zastával vojenskú hodnosť veliteľa. Skorá a hlavne nešťastná smrť medzi 15. a 16. augustom 1914 niekde pri Narole, kde sa odohral tvrdý stret medzi jeho 4. peším plukom a ruskými jednotkami, mu neumožnila dosiahnuť výraznejšie vojenské úspechy. O to väčšia strata pre Rakúsko-Uhorsko, keďže hlavné boje na fronte v Haliči sa začali až bitkou o Krasnik 23. augusta 1914. To, že jeho smrť zmieňujú aj noviny „Pester Lloyd“ zachytávajúce rôzne udalosti z uhorskej časti monarchie a z východného frontu v nemeckom jazyku, dokazuje, že vo vojenských kruhoch mal určité uznanie a aj takým spôsobom sa prejavovala úcta vojenskej generality k padlému. Nasledujúce dva novinové príspevky popisujú nešťastnú smrť viackrát spomínaného Ludwiga von Holzhausena.

 

Článok z Pester Lloyd z 18. augusta 1914

 Veliteľ nemeckého pluku plukovník slobodný pán von Holzhausen padol. Po hlásení/správe v Reichsport Zeitung (noviny)bol plukovník von Holzhausen zastrelený zo zálohy. Samotný pluk nezostal sám v boji. Plukovník v. Holzhausen, ktorý bol len nedávno medzi prvými prevelený k nemeckému veliteľskému pluku, kde pôsobil rok ako podplukovník 62. pešieho pluku, ktorý bol pridelený k 5. zborovému veliteľstvu v Bratislave.

 

Článok z Pester Lloyd z 19. augusta 1914

 „Neue Wiener Wendblatt“ uverejnili  vo vydaní zo 17. augusta  heslo dňa najvyšších predstaviteľov pluku a nemeckých vojenských elít, ktoré znie nasledovne : Veliteľ pluku plukovník Ludwig von Holzausen z Opavy zomrel so cťou. Lúčime sa so životom jedného z najschopnejších a nasjľubnejších dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády. Bol ustavične spravodlivý predstavený a úprimný priateľ dôstojníckeho zboru a taktiež svojmu vlastnému pluku. Ťažká strata, ktorý náš pluk utrpel kvôli smrti vrelo milovaného veliteľa pluku, nezostaneme iba tu a pomstíme sa a dôstojníci spolu s mužmi prisahajú na našu vlajku pluku, že budeme cvičiť tak veľa, aby sme pomstili veľkú stratu. Ako je zmienené v správe, že plukovníka Holzhansena zasiahla guľka, ktorá bola vystrelená zo zálohy. Nikto ďalší z jeho štábu nebol zranený. Toto je tragická udalosť, že zomrel ako prvý zo svojho pluku na území pri Narole. Samotný pluk pritom nezostal v boji osamote. Holzhausen sa narodil v roku 1861 v Troppau a pluku velil od mája roku 1911.

 

Zdroje :

Oberst Freiherr v. Holzausen. In. Pester Lloyd, Budapešť, 18. august 1914, 61. ročník, číslo 198, str. 2

Oberst Freiherr v. Holzausen. In. Pester Lloyd, Budapešť, 19. august 1914, 61. ročník, číslo 199, str. 3

Ludwig Freiherr von Holzhausen. www.weltkriege.at, [ cit. 10.8.2015 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://www.weltkriege.at/Obristen/Holzhausen%20Ludwig/Oberst%20Holzhausen%20Ludwig.htm

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.