Beseda vo Vihorlatskej knižnici

Občianske združenie KVH Beskydy má vo svojej náplni aj  popularizáciu regionálnej histórie. Na túto činnosť využíva klub každú možnosť. Už pred časom dostali členovia KVH Beskydy ponuku na spoluprácu od mestskej Vihorlatskej knižnice. Prvým spoločným projektom malo byť usporiadanie besedy o prvej publikácii klubu Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Vzhľadom na fakt, že Matúš Korba dlhodobo pracuje v Rige, a pracovné povinnosti mu neumožňovali besedy sa zúčastniť, mali zastupovať klub na besede Radoslav Turik a Martin Drobňák. Okrem predstavenia knihy verejnosti mali členovia klubu predstaviť základné poznatky o prvej svetovej vojne v regióne. Po dohodnutí  detailov a príslušnej medializácii sa spomínaná debata uskutočnila 9. októbra 2008 o 17:00 hodine v budove Vihorlatskej knižnice.

Po privítaní a predstavení členov klubu sa začala oficiálna časť besedy. Ako prvý vystúpil Radoslav Turik, ktorý v krátkom príspevku predstavil občianske združenie KVH Beskydy, jeho ciele, doterajšiu činnosť, ale aj plány do budúcnosti. Po tomto krátkom príspevku sa k slovu dostal Martin Drobňák. Jeho príspevok sa zaoberal priebehom prvej svetovej vojny na našom území. Pútavou formou analyzoval základné bojové operácie, ktoré sa odohrali v Karpatoch. Spomenul najvýraznejšie bojové epizódy  a zaujímavosti, ktoré súviseli s prednášanou problematikou. Výklad bol obohatený o výborne spracovanú multimediálnu prezentáciu. V prezentácii mohli prítomní s pomocou máp,  grafického značenia  a historických fotografii lepšie pochopiť priebeh vojenských operácii počas prvej svetovej vojny. Po skončení prvej prednášky pracovníčka knižnice pani Petrunčíková prečítala prítomným krátky úryvok z knihy  Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Konkrétny úryvok z knihy predstavoval spomienky dánskeho vojnového korešpondenta, ktorý navštívil Humenné tesne po skončení frontových bojov. Opisuje skazu a vojnové hrôzy na bojisku v prvej svetovej vojne.

Krátky úryvok z knihy vhodne pripravil atmosféru pred ďalším príspevkom, ktorý predniesol Radoslav Turik. Jeho príspevok sa venoval vzniku vojnových cintorínov a vývoju starostlivosti o vojenské cintoríny na našom území. Porovnal problematiku vojnových cintorínov u nás a v Haliči. Vyzdvihol hlavné etapy vývoja starostlivosti o cintoríny od prvej svetovej vojny až po dnešok. V záverečnej časti svojho vystúpenia pomocou prezentácie upozornil na hlavné problémy súvisiace s dnešným stavom vojenských cintorínov.  Tieto problémy prednášajúci demonštroval pomocou multimediálnej prezentácie, v ktorej predstavil dvanásť zaujímavých lokalít z nášho regiónu. Po skončení druhej prednášky sa k slovu znova dostala pani Petrunčíková, ktorá citovala z dobovej tlače, konkrétne z denníka Felvideky Hirláp (Hornouhorské zvesti). Prečítala prítomným krátky článok o pohrebe padlých vojakov v Humennom. Po tejto citácii nasledovala živá diskusia, ktorá svedčila o tom, že prítomných problematika zaujala. Na záver členovia klubu rozdali prítomným publikáciu Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch a zborníky z konferencie, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2008 vo Vihorlatskom múzeu. Beseda vo Vihorlatskej knižnici splnila svoj účel a zaradila sa medzi úspešné akcie a projekty Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prítomní členovia klubu a pracovníci Vihorlatskej knižnice sa zhodli, že  do budúcna opäť pripravia podobne zaujímavé podujatie.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.