Rekonštrukcia vojnových cintorínov Snina

Realizácia projektu:

2012 – súčasnosť

Charakteristika projektu:

Po prvej svetovej vojne zostalo v katastri mesta Snina 5 vojnových cintorínov.  V nasledujúcom období jeden z nich zanikol a dva ďalšie boli exhumované a prenesené na iný cintorín. Zachovali sa iba vojnové cintoríny Snina I. – Giglovo a Snina II. – epidemický. V roku 2012 sa v spolupráci mesta Snina  a Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné začalo s obnovou týchto pietných miest.

Vojnový cintorín Snina I. – Giglovo

Vojnový cintorín Snina I.  sa nachádza na vrchole kóty Giglovo (335 m. n. m.) neďaleko rekreačného centra Sninské rybníky. Miesto posledného odpočinku tu našlo približne 200 vojakov. Vojaci pochovaní na tomto cintoríne padli počas vpádu jednotiek generála Lavra Kornilova cez Ruské sedlo až k Humennému. Pochovaní sú tu ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci. Tento cintorín vznikol sústredením pozostatkov z viacerých pôvodných cintorínov v medzivojnovom období. V súčasnosti je cintorín v správe mesta Snina a jeho údržbu zabezpečuje Spolok priateľov Východných Karpát. Cintorín bol pravidelne kosený, ale žiadna ďalšia údržba nebola prevádzaná.

Rekonštrukcia vojnového cintorína Snina I. –Giglovo sa uskutočnila v rámci projektu „Na bicykli za históriou Vihorlatu“. Tento projekt navrhla detská organizácia Fénix Snina. Klub vojenskej histórie Beskydy bol partnerom projektu. V rámci projektu boli vyčistené a turisticky vyznačené miestne turistické trasy v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Celý projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou. Realizácia projektu je spolufinancovaná aj partnermi projektu, ktorými sú Obec Stakčín a Klub vojenskej histórie Beskydy. Komplexnú obnovu vojnového cintorína Giglovo, ktorý sa nachádza v katastri mesta Snina finančne podporilo aj Mesto Snina.

Vojnový cintorín bol zrekonštruovaný na základe archívnych materiálov s plným rešpektovaním jeho historického vzhľadu. Podľa dochovaných nákresov boli zvýraznené hrobové polia. Vyčistená a upravená bola nielen plocha vojnového cintorína, ale aj okolie. Osadené boli drevené kríže s ceduľkami. Staré poškodené betónové oplotenie, ktoré nebolo pôvodným a konzistentným prvkom celkovej kompozície vojnového cintorína, bolo nahradené novým dreveným oplotením. Pri cintoríne bola umiestnená turistická informačná tabuľa. Vojnový cintorín bol slávnostne posvätený 30. októbra 2012

Vojnový cintorín Snina II. – epidemický

Vojnový cintorín Snina II. Sa nachádza v miestnej časti Brehy na Nižnej Hurke nad Tarnovským potokom. Známejší je pod menom epidemický cintorín. Presný počet pochovaných vojakov sa nezachoval. Podľa odhadov tu môže byť pochovaných okolo 300 vojakov. Samotný cintorín pozostáva z 11 hromadných hrobov. Cintorín bol udržiavaný do konca druhej svetovej vojny, no potom začal postupne chátrať. Na hroboch sa nachádzali čierne kovové kríže.  V súčasnosti  je cintorín niekoľkokrát kosený a hroby sú doposiaľ  viditeľné. Celkovo pôsobí cintorín veľmi anonymne.

V septembri 2012 sa začalo s obnovou tohto vojnového cintorína. Cintorín bol vyčistený a na každý hrob bol umiestnený nový kríž. Pribudnú tiež tabuľky na kríže a informačná tabuľa pre turistov. Práce na tomto cintoríne budú pokračovať, aj na budúci rok. V roku 2013 sa plánuje rekonštrukcia oplotenia cintorína.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín Snina I. Giglovo

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín Snina II. – epidemický

(v realizácii)

Projekt podporili: