Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

10. Apr 2013 | Autor: | Rubrika: Dokumenty

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca vojny sa situácia veľmi nezlepšila. Po vojne prevzal za túto problematiku zodpovednosť československý štát. Jednou z úloh, ktoré pred československými úradmi stáli, bolo aj vybudovanie centrálnej evidencie vojnových hrobov  na území Československa. Centrálne orgány nariadili správcom cintorínov, žandárskym staniciam, vojenským posádkam a ďalším inštitúciám, aby zhromaždili všetky dostupné informácie o obetiach pochovaných na území pod ich správou. Tieto údaje mali slúžiť na vytvorenie centrálneho registra. Celá koncepcia starostlivosti musela mať stanovený rozpočet, ktorý bol dôležitým predpokladom fungovania starostlivosti o vojnové hroby.

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Ústredný inšpekt. Vojenských hrobov                           V PRAHE, dňa 9. februára 1921

Vec: Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre
Odpoveď k číslu………… z dňa….. rok 1922.
Prílohy: …………………… z dňa ….

Inšpekcia vojnových hrobov
V Košiciach.
K vyhotoveniu detailného rozpočtu pre rok 1922, je potrebné miestnemu ústredie, aby zemská inšpekcia vo zhode so svojou expozitúrou zostavila prehľad prác a opráv, ktoré v roku 1922 mieni urobiť. S udaním približných cien, ktoré bude potrebovať pre jednotlivé práce. Zostavenie rozpočtu sa netýka paušálu zriaďovacieho a zdržovacieho.
Práce, ktoré prichádzajú do úvahy sú:
1.    Zriadenie alebo oprava  múrov a plotov cintorínov
2.    Postavenie alebo oprava strážnych domčekov len v miestach, kde sú nutné
3.    Výmena alebo oprava krížov, alebo náhrobných evidenčných tabuliek zničených časom
4.    Exhumácia roztrúsených hrobov z miest, kde uzná vaša inšpekcia nutnosť koncentrácie
Príspevky k rozpočtu vyhotovené čo najrýchlejšie podľa možností a presne, aby nemuseli byť žiadané dodatky. Rozpočtové oddelenie M.N.O. nás požiadalo zostaviť detailný rozpočet do konca marca t.r. Preto vás žiadame, zašlite príspevky najneskôr do 20. marca t.r.

Zdroj:

VHA, f. ZVV Bratislava, šk. 148, Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Be Sociable, Share!
Tags: , , ,

Komentáre sú deaktivované.