Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca vojny sa situácia veľmi nezlepšila. Po vojne prevzal za túto problematiku zodpovednosť československý štát. Jednou z úloh, ktoré pred československými úradmi stáli, bolo aj vybudovanie centrálnej evidencie vojnových hrobov  na území Československa. Centrálne orgány nariadili správcom cintorínov, žandárskym staniciam, vojenským posádkam a ďalším inštitúciám, aby zhromaždili všetky dostupné informácie o obetiach pochovaných na území pod ich správou. Tieto údaje mali slúžiť na vytvorenie centrálneho registra. Celá koncepcia starostlivosti musela mať stanovený rozpočet, ktorý bol dôležitým predpokladom fungovania starostlivosti o vojnové hroby.

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Ústredný inšpekt. Vojenských hrobov                           V PRAHE, dňa 9. februára 1921

Vec: Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre
Odpoveď k číslu………… z dňa….. rok 1922.
Prílohy: …………………… z dňa ….

Inšpekcia vojnových hrobov
V Košiciach.
K vyhotoveniu detailného rozpočtu pre rok 1922, je potrebné miestnemu ústredie, aby zemská inšpekcia vo zhode so svojou expozitúrou zostavila prehľad prác a opráv, ktoré v roku 1922 mieni urobiť. S udaním približných cien, ktoré bude potrebovať pre jednotlivé práce. Zostavenie rozpočtu sa netýka paušálu zriaďovacieho a zdržovacieho.
Práce, ktoré prichádzajú do úvahy sú:
1.    Zriadenie alebo oprava  múrov a plotov cintorínov
2.    Postavenie alebo oprava strážnych domčekov len v miestach, kde sú nutné
3.    Výmena alebo oprava krížov, alebo náhrobných evidenčných tabuliek zničených časom
4.    Exhumácia roztrúsených hrobov z miest, kde uzná vaša inšpekcia nutnosť koncentrácie
Príspevky k rozpočtu vyhotovené čo najrýchlejšie podľa možností a presne, aby nemuseli byť žiadané dodatky. Rozpočtové oddelenie M.N.O. nás požiadalo zostaviť detailný rozpočet do konca marca t.r. Preto vás žiadame, zašlite príspevky najneskôr do 20. marca t.r.

Zdroj:

VHA, f. ZVV Bratislava, šk. 148, Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922