Plán činnosti občianskeho združenie Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2019

V roku 2019 vstupuje Klub vojenskej histórie Beskydy do pätnásteho roku svojej činnosti. Aktivity nášho občianskeho združenia sa tradične zameriava na tri hlavné oblasti: výskum udalostí I. svetovej vojny, obnova pamiatok z tohto obdobia a popularizácia vojenskej histórie. Do týchto troch oblastí je rozdelený aj plán činnosti na rok 2019.

Výskumná a publikačná činnosť

Naša výskumná činnosť je dlhodobo zameraná na udalosti I. svetovej vojny spojené s územím dnešného Slovenska. Venujeme sa výskumu priebehu bojov na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1914/1915. Svoju činnosť však zameriavame aj na mapovanie nasadenia vojakov z územia Slovenska na bojiskách I. svetovej vojny.

Výskumnej činnosti chceme v roku 2019 venovať najväčšiu prioritu. Plánujeme pokračovať vo výskumných cestách do archívov v Bratislave, Budapešti a Viedni. Väčší priestor chceme venovať výskumu priamo v teréne. Naplánovane máme výskumne cesty najmä na bojiska v Poľsku a na Ukrajine.

Jelsava_01

Pripravené je dokončenie publikácie Karpatský front 1914/1915 – diel II., ktorú sa nám nepodarilo dokončiť v roku 2018. Vo finálnej fáze spracovania je tiež prepis denníka Ilony Andrássyovej. Obe publikácie budú verejnosti predstavené do konca februára 2019.

V roku 2019 pripravujeme pokračovanie úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna. Prvý ročník konferencie sa uskutočnil v roku 2018. Druhý ročník konferencie sa opäť uskutoční v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach dňa 22. februára 2019.

Výsledky nášho výskumu budeme priebežne prezentovať na odborných konferenciách a taktiež v odborných aj popularizačných periodikách a publikáciách.

Obnova a starostlivosť o pamiatky a pamätné miesta I. svetovej vojny

Hlavná pozornosť našich dobrovoľníkov v roku 2019 bude zameraná na starostlivosť o 4 náučné  chodníky (Mikulášová, Veľkrop, Výrava a Hostovice), ktoré sme vybudovali a ktorých súčasťou je viacero vojnových cintorínov.  Najmä vo Veľkrope plánujeme dokončiť prístupovú cestu k cintorínu a osadiť nové lavičky po celej trase náučného chodníka. V obci Výrava bude potrebné realizovať rozsiahlejšiu revitalizáciu náučného chodníka, nakoľko tento chodník bol vybudovaný ako prvý a po takmer 10 rokoch je potrebná výmena značenia aj náučných tabúľ.

SV_01

Do leta 2019 plánujeme ukončiť obnovu vojnového cintorína v obci Sukov. Svoju pozornosť chceme zamerať aj na vojnové cintoríny v Topoli a Parihuzovciach.

Počas leta plánujeme znova pripraviť 4 dobrovoľnícke pracovné tábory (jún, júl, august, september).

Činnosť v tejto oblasti nebude zameraná len na územie Slovenska. Pokračovať budeme aj v projekte pamätných zvoníc. V roku 2018 sa podarilo projekt rozšíriť na územie Poľska V tomto roku plánujeme realizovať stavbu zvonice na území Slovinska. Zvonica bude súčasťou novovybudovaného múzea v prírode, priamo na bojisku.

Popularizácia vojenskej histórie

V roku 2019 chceme pokračovať v realizácii už tradičných podujatí. Pozornosť zameriame najmä na turistické pochody na bojiská I. svetovej vojny. Našou snahou je uskutočniť turistický pochod po trase každého z náučných chodníkov, ktoré sme vybudovali (Mikulášová, Veľkrop, Výrava a Hostovice). O presných termínoch budeme priebežne informovať.

Pochod 2

V roku 2018 sme realizovali veľké množstvo prednášok a prezentácii pre verejnosť. Táto činnosť sa stretla s veľkým ohlasom. Zvýšenú energiu preto chceme v roku 2019 venovať prednáškovej činnosti pre verejnosť, prípadne stredné a základne školy.

V roku 2019 sa neuskutoční tradičné podujatie Karpaty 1914/1915. Deväť rokov sme sa snažili pripraviť zaujímavý celodenný program  a každoročne zlepšovať kvalitu podujatia. Žiaľ náklady na tento druh podujatia sú natoľko vysoké, že nie je v našich silách získať dostatok finančných prostriedkov, aby sme podujatie v požadovanej kvalite pripravili. Podujatie každoročne končilo v strate a muselo byť dofinancované z rozpočtu združenia na úkor iných aktivít.  V  roku 2019 sme sa preto rozhodli prerušiť tradíciu a podujatie Karpaty 1914/1915 sa neuskutoční.

O všetkých aktivitách Klubu vojenskej histórie Beskydy budeme priebežne informovať na našich webových stránkach, ako aj na facebookovej stránke.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.