Výstavy

Od začiatku činnosti Klub vojenskej histórie Beskydy realizoval niekoľko výstav venovaných problematike prvej svetovej vojny, Karpatského frontu či vojnových cintorínov. Niekoľko výstav sme realizovali samostatne, na viacerých sme spolupracovali ako partneri. Výstavy realizované našim združením, ktoré sú v našom vlastníctve sú k dispozícii na zapožičanie. V prípade záujmu o zapožičanie kontaktujte: info@kvhbeskydy.sk

Realizované výstavy:

Výstavy realizované v spolupráci s inými organizáciami: