Klub vojenskej histórie Beskydy

Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné vznikol dňa 8. 4. 2004, registráciou ako občianske združenie, na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Združuje jednotlivcov so záujmom najmä o vojenské dejiny a militárie.

Klub vojenskej histórie Beskydy si hneď od svojho vzniku dal za hlavný cieľ mapovanie a následnú obnovu vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú na severovýchode Slovenska. Zámer venovať sa vojenským cintorínom práve z tohto obdobia bol motivovaný dezolátnym stavom drvivej väčšiny týchto lokalít na našom území. Ďalšou motiváciou bolo aj prebudenie záujmu verejnosti a miestnych samospráv o túto doposiaľ len minimálne skúmanú problematiku.

V roku 2007 sa podarilo členom klubu za podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydať publikáciu Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, čim aspoň z časti zaplnili informačne vákuum na poli popularizačnej literatúry. V tom istom roku taktiež v spolupráci s Vihorlatskym múzeom v Humennom zorganizovali konferenciu na tému Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch. V roku 2008 nasledovalo vydanie zborníka príspevkov z konferencie.

Veľký dôraz kladú členovia klubu tiež na výskum regionálnych dejín, aj takých ktoré priamo nemajú vojenský charakter, uvedomujúc si, že vojenské dejiny sú úzko previazané s dejinným vývojom na určitom území, v našom prípade najmä s regiónom východného Slovenska.

Pri svojich aktivitách Klub vojenskej histórie Beskydy spolupracuje s miestnou samosprávou, Vihorlatským múzeom v Humennom, Vojenským historickým ústavom v Bratislave, ako aj s domácimi a zahraničnými odborníkmi a fanúšikmi vojenskej histórie.


STANOVY KVH BESKYDY

Plán činnosti KVH Beskydy na rok 2009