Medzinárodná konferencia o starostlivosti o vojnove hroby v Smoleniciach (14.04.2010)

Dňa 14. apríla 2010 sa konala II. medzinárodná konferencia o starostlivosti o vojnové hroby. Konferencie sa konala v priestoroch Kongresového centra SAV, ktoré je situované do nádherných priestorov Smolenického zámku. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Po slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie nasledovali príspevky prvého bloku konferencie. Táto časť konferencie pozostávala z vystúpenia predsedov a členov spoločných medzivládnych komisií pre starostlivosť o vojnové hroby a veľvyslancov krajín, s ktorými ma Slovenská republika uzavretú medzivládnu dohodu o vojnových hroboch. Postupne vystúpili námestník ministra obrany Českej republiky generálporučík František Padělek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rumunska v SR J.E. Mr. Florin Vodiţǎ, generálny riaditeľ Vojenských memoriálov z Ruskej federácie Jevgenij A. Piljajev, veľvyslanec Srbskej republiky v SR J.E. Danko Prokić, riaditeľ odboru Ministerstva národnej obrany Tureckej republiky plk. Ali Riza Kivanc a za slovenskú stranu Gejza Petrík – riaditeľ odboru koordinácie a modernizácie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predseda slovenskej časti spoločných medzivládnych komisií pre starostlivosť o vojnové hroby. Všetci vystupujúci v prvom bloku konferencie vo svojich príspevkoch priniesli informáciu ako prebieha starostlivosť o vojnové hroby a pohrebiská v ich materských krajinách a zároveň načrtli možnosti a doterajší priebeh spolupráce so Slovenskou republikou.

Po obedňajšej prestávke pokračovala konferencia druhým blokom. Ako prvý vystúpili zástupcovia Ministerstva obrany Českej republiky, ktoré zodpovedá za starostlivosť o vojnové hroby v Českej republike. Vo svojom príspevku predstavili databázu vojnových hrobov, ktorú v súčasnosti budujú. Nadviazal na nich Pavel Filipek odborný pracovník Ministerstva obrany Českej republiky, ktorý predstavil projekt Légie 100. Projekt je realizovaný pri príležitosti výročia sto rokov od vzniku Československých légii. Zahŕňa na jednej strane opravu a rekonštrukciu vojnových hrobov legionárov, no zároveň tiež mediálnu propagáciu témy Československých légií v radoch širokej verejnosti (viac k projektu na stránke: http://www.valecnehroby.army.cz/htm/3_0.html).

Databázu vojnových hrobov buduje taktiež aj Slovenská republika. Na rozdiel od Českej republiky za agendu vojnových hrobov u nás zodpovedá Ministerstvo vnútra SR. Aký je stav budovania databázy na Slovensku vo svojom príspevku objasnil Miloslav Kiš – odborný pracovník Odboru koordinácie a modernizácie verejnej správy Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

Možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantových programov Ministerstva kultúry SR na opravu vojnových hrobov a pietnych miest, vo svojom príspevku načrtol Pavol Šimunič. Upozornil najmä na fakt, že veľká časť vojnových pietnych miest je vyhlásená za kultúrnu pamiatku a tak je možné žiadať financie na jej údržbu z grantového programu Obnovme si svoj dom, ktorý je vytvorený priamo pre účel financovania údržby a starostlivosti o kultúrne pamiatky.

Posledný v druhom bloku príspevkov vystúpil člen prezídia rakúskeho Čierneho kríža Otto Jaus. V stručnosti zhodnotil činnosť tejto organizácie, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o vojnové hroby rakúskych štátnych príslušníkov doma a v zahraničí.

Po tlačovej konferencii pokračoval program tretím blokom príspevkov. Svoju činnosť na úseku vojnových hrobov a vojnových pietným miest predstavili zástupcovia Obvodného úradu v Banskej Bystrici a tiež zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš. Nasledoval príspevok Miroslava Buraľa, koordinátora pre vojnové hroby v obci Stakčín. Vo svojom vystúpení upozornil na špecifikum obce Stakčín, ktorá zodpovedá za viacero vojnových cintorínov a pietných miest z I. a II. svetovej vojny nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach zaniknutých obci pri Vodnej nádrži Starina.

Otázke nemeckých vojnových hrobov na Slovensku a problematike starostlivosti o tieto hroby sa venoval Ján Tomko, zástupca Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku. Ako predposledný vystúpil konateľ spoločnosti F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo s.r.o., ktorá je zhotoviteľom katalógov vojnových hrobov sovietskych vojakov a nemeckých vojakov.

Ako posledný v treťom bloku príspevkov vystúpil Radoslav Turik z Klubu vojenskej histórie Beskydy, ktorý sa vo svojom príspevku venoval problematike vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Zameral sa nielen na históriu vzniku týchto vojnových cintorínov, ale zhodnotil tiež stav v akom sa tieto vojnové cintoríny v súčasnosti nachádzajú.

Nasledovala diskusia, ktorá sa zamerala najmä na otázku prípravy nového zákona o starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku. Zároveň boli načrtnuté možnosti spolupráce medzi Ministerstvom vnútra SR a miestnou samosprávou a tiež mimovládnymi organizáciami.

Po skočení diskusie pokračoval program odovzdávaním ocenení Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. Ocenenia odovzdali štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Daniel Duchoň.