Zoznam padlých vojakov: Jazdecké jednotky rakúsko-uhorskej armády

Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a neskôr rakúsko-uhorská armáda. Do polovice 19. storočia sa jazdectvo vyvíjalo v dvoch základných líniách. Ťažká jazda bola tvorená predovšetkým kyrysníckymi, dragúnskymi či karabinierskymi jednotkami. Úlohou ťažkej jazdy bolo silným úderom prelomiť línie nepriateľa. Ľahkú jazdu tvorili v európskych armádach husárske, hulánske a švališérske pluky. Tieto jednotky boli predurčené využívať svoju pohyblivosť. Ich úlohou bol prieskum, prepady zo zálohy, obchvatné manévre, zaobstarávanie zásob na území nepriateľa a pod. Týmto úlohám zodpovedal aj výstroj, výzbroj a výcvik jednotlivých druhov jazdy. Po skončení napoleonských vojen sa úloha jazdy výrazne nezmenila. Došlo však k jej výraznej redukcii oproti jednotkám pechoty, ktorých vznikalo čoraz viac. Postupne dosahovali pešie jednotky k jazdeckým pomer 8:1

Pred prvou svetovou vojnou tvorilo jazdu spoločnej armády 42 plukov, z ktorých bolo 15 dragúnskych, 11 hulánskych a 16 husárskych. Napriek tomu, že sa zjednocovala výzbroj, výstroj, štruktúra a poslanie jazdeckých plukov, zachovali si historické názvy. Základnou operačnou jednotkou jazdy bol pluk. Pluky si do prvej svetovej vojny i počas nej zachovali členenie na dve koruhvy (Division, osztály). Každá z koruhiev sa ďalej členila na tri poľné jazdecké švadróny ( feldeskadron, tabori század). Poľné švadróny pluku boli číslované číslicami od 1do 6. Početný stav švadróny sa v tomto období pohyboval od 150 do 171 mužov. Každá švadróna mala mať 171 mužov, z toho 5 dôstojníkov, 2 rotných, 4 čatárov, 12 desiatnikov, štyroch veliteľov hliadok v poddôstojníckej hodnosti, 1 trubača a 122 jazdcov.

Jazdecký pluk bol doplnený ženijnou čatou, telegrafnou hliadkou a doplňovacou jednotkou. Doplňovacia jednotka sa mala v čase vojny rozrásť do veľkosti dvoch švadrón. Náhradne útvary v čase mieru mali na starosti evidenciu a ďalšie kompetencie. K pluku patrila aj štábna čata, ktorá zabezpečovala činnosť štábu. Niektoré pluky boli pred vojnou doplnené jazdeckým guľometným oddielom. Každý guľometný oddiel sa členil na dve guľometné čaty, vyzbrojené dvoma guľometmi Schwarzlose 7 alebo 7/12. Veliteľom oddielu bol dôstojník v hodnosti kapitána. Každý guľometný oddiel disponoval pri presune zásobou 60 tisíc nábojov. V roku 1904 bol mierový stav pluku stanovený na 45 dôstojníkov, 1085 mužov a 1021 koní. V prípade potreby mohli byť švadróny pluku rozdelené na ešte menšie jednotky. Každá švadróna sa členila na štyri jazdecké čaty. Tá sa ešte členila na 3 hliadky, čo bola zároveň najmenšia jazdecká jednotka.

Dopĺňanie plukov sa riadilo určitými tradíciami, ale aj praktickými potrebami. Napriek postupujúcej unifikácii jazdeckých jednotiek boli jazdecké pluky jednotlivých druhov dopĺňané mužstvom z oblastí, ktoré mali dlhodobé tradície a vzťah k dotyčnému druhu jazdeckých jednotiek. Napríklad husárske pluky boli dopĺňané zásadne z územia Uhorska, dragúnske z Predlitavska a osem z jedenástich hulánskych plukov bolo dopĺňaných z územia Haliče. Dopĺňanie plukov sa sústreďovalo na oblasti, kde mali chov koní a jazdectvo dlhodobú tradíciu. V rámci možností branného systému boli k jazde prednostne prideľovaní muži, ktorí už s koňmi pracovali.

V jazdeckých jednotkách rakúsko-uhorskej armády padli aj títo vojaci:

Okres Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

 • Janář Štefan, roč. 1875, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Okres Banská Bystrica

Badín

 • Lesták Johan, roč. 1893, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bratislava

Bratislava – m.č. Vrakuňa

 • Varjas Jan, roč. 1890, príslušník HR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Brezno

Bacúch

 • Kány Stefan, roč. 1894, príslušník HR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Dunajská Streda

Čenkovce

 • Czifferi Ján, roč. 1897, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Dolný Štál

 • Mitera Ján, roč. 1895, príslušník HR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dunajská Streda

 • Čáno Štefan, roč. 1898, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Malé Dvorníky

 • Biró Ján, roč. 1891, príslušník HR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mierovo

 • Nagy Michal, roč. 1895, príslušník HR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michal na Ostrove

 • Kovács Mikuláš, roč. 1889, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Michal na Ostrove

 • Kapoc Jozef, roč. 1886, príslušník HR 6. Padol na fronte v Haliči.

Orechová Potôň

 • Csomor Ondrej, roč. 1895, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Veľký Meder

 • Kocsis Ján, roč. 1878, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Vydrany

 • Egri Ludevit, roč. 1886, príslušník HHR 5. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Galanta

Čierna Voda

 • Kaas Ondrej, roč. 1898, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Dolné Saliby

 • Bondor Jozef, roč. 1893, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Haliči.

Pata

 • Šipka Juraj, roč. 1894, príslušník HR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľnica

 • Kozmér Ignác, roč. 1891, príslušník HR 5. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Humenné

Lackovce

 • Tkáč Michal, roč. 1898, príslušník HR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Komárno

Čalovec

 • Duša Julius, roč. 1890, príslušník HHR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Chotín

 • Szalai Ondrej, roč. 1875, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Imeľ

 • Petrík Ľudevít, roč. 1877, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Kolárovo

 • Harcsa František, roč. 1898, príslušník HR 7. Padol na fronte v Taliansku.
 • Néveri Ľucevit, roč. 1876,  príslušník HHR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Marcelová – m.č. Krátke Kesy

 • Frenčík Štefan, roč. 1880, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Nesvady

 • Lizicza Jozef, roč. 1885, príslušník HHR 6.  Padol na fronte v Bukovine.
 • Győre Ján, roč. 1897, príslušník HHR 7. Padol na východnom fronte.

Okres Košice

Košice

 • Klein Fridrich, roč. 1883, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Rumunsku.
 • Sauberer Štepán, roč. 1899, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Košice – okolie

Kecerovský Lipovec

 • Tomcsik Andreas, roč. 1894, príslušník HR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košické Oľšany – m.č. Vyšný Olčvár

 • Jacko Vincenc, roč. 1899, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Moldava nad Bodvou

 • Raáb Vojtech, roč. 1884, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Rešica

 • Kiss Imre, roč. 1883, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Okres Levice

Dolný Pial

 • Lukáč Jozef, roč. 1873, príslušník HHR 5. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Levice

 • Kuschner Ladislav, roč. 1895, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tupá – m.č. Chorvatice

 • Almaszký Alexander, roč. 1890, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m.č. Rohožnica

 • Porubec Peter, roč. 1898, príslušník HR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levoča

Klčov

 • Matiščik Valent, roč.1889, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Okres Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš – m.č. Liptovská Ondrašová

 • Pongracz von Széntmiklósů Óvár  Tibor, roč. 1887,  príslušník HHR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Lučenec

Čamovce

 • Mács Michael, roč. 1879, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Michalovce

Beša

 • Kódus Ondrej, roč. 1891, príslušník HR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Drahňov

 • Sakal Ján, roč. 1892, príslušník HR 15. Padol na fronte v Bukovine.

Pavlovce nad Uhom

 • Máté Juraj, roč. 1898, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nitra

Jarok

 • Kraus Vojtech, roč. 1898, príslušník HR 8. Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Lužianky – m.č. Šarlužky-Kajsa

 • Tóth Viliam, roč. 1899, príslušník HR 2. Padol na fronte v Taliansku.

Nitra – m.č. Dražovce

 • Karabín Štefan, roč. 1898, príslušník HR 2. Padol na fronte v Taliansku.

Nitrianske Hrnčiarovce

 • Schneider Stefan, roč. 1897, príslušník HR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

 • Psotný Štefan, roč. 1898, príslušník HHR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Zámky

Dubník

 • Kocsis Valent, roč. 1893, príslušník HHR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici. Padol na fronte v Bukovine.

Kmeťovo

 • Švec Benadik, roč. 1897, príslušník HHR 4. Padol na fronte v Taliansku.

Maňa – m.č. Malá Maňa

 • Valkovič Imrich, roč. 1872, príslušník DR 2.  Zomrel v zázemí.

Palárikovo

 • Provodovsky Ján, roč. 1878, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Rumunsku.

Šurany

 • Szöllősy Ján, roč. 1876, príslušník HHR 6. Padol na fronte.

Tvrdošovce

 • Borbély František, roč. 1879, príslušník HR 6. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Veľký Kýr

 • Kováč Jozef, roč. 1879, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Zemné

 • Jóba Gejza, roč. 1898, príslušník HHR 6. Padol na fronte v Rumunsku.

 

Okres Pezinok

 

Pezinok – m.č. Cajla

 • Anderith Julius, roč. 1888, príslušník HR 5. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Poltár

Veľká Ves

 • Horvay Jozef, roč. 1884, príslušník HHR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prešov

Krížovany

 • Jurko Ondrej, roč. 1892, príslušník HR 15. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lemešany – m. č. Chabžany

 • Hrabčák Ján, roč. 1891, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Ruská Nová Ves

 • Chomann Michal, roč. 1895, príslušník HR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prievidza

Kôš

 • Katrik Ján, roč. 1891, príslušník HR 15. Padol na fronte v Haliči.

Okres Púchov

Breznica – m.č.  Horná Breznica

 • Körmendy Nándor, roč. ?, príslušník HR 15. Padol na fronte v Haliči.

Okres Rimavská Sobota

Hnúšťa – m. č. Húšťava

 • Vašaš Jozef, roč. 1879, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Husiná

 • Héti Ludvík, roč. 1872, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lenartovce

 • Révai Jozef, roč. 1878, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Rumunsku.

Rimavská Sobota

 • Horváth Ján, roč. 1887, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.
 • Márton Mikuláš, roč. 1877, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Rimavská Sobota – m.č. Dužava

 • Csepel Štefan, roč. 1887, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Rumunsku.

Rimavské Brezovo

 • Palkovics Ondrej, roč. 1880, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Rumunsku.

Stará Bašta

 • Tóth Štefan roč. 1887, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Večelkov

 • Bozó Jozef, roč. 1887, príslušník HR 6. Padol na fronte v Haliči.

Okres Rožňava

Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Pekarcsik Josef, roč. 1893, príslušník HHR 5. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Kunova Teplica

 • Demeter Stefan, roč. 1891, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plešivec

 • Tamás Ján, roč. 1890,príslušník HHR 5. Padol na fronte v Rumunsku.

Rožňava – m.č. Nadabula

 • Lehotský Pavel  Jozef, roč. 1878, príslušník HHR 5. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Ružomberok

Lúčky

 • Matula Vincenc, roč. 1898, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sabinov

Sabinov

 • Gyurkovszky Janos, roč. 1888, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Uzovce

 • Bujanovics Alexander von, roč. 1895, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senica

Čáry

 • Michalovič Michal, roč. 1888, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Senica

 • Krbica Ján, roč. 1893, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.

Okres Skalica

Brodské

 • Riška Ferdinand, roč. 1893, príslušník HHR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Holíč

 • Prikaský Ignác, roč. 1889, príslušník HR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Skalica

 •  Kočiš Ján, roč. 1882, príslušník DR 11. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sobrance

Horňa

 • Scserbák Štefan, roč. 1866, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Priekopa

 • Simonovics Mór, roč. 1898, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Spišská Nová Ves

Jamník

 • Bukovinszki Michael, roč. 1899, príslušník HR 12. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Spišská Nová Ves

 • Hovanec Ondrej, roč. 1881, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Svidník

Kračúnovce

 • Czapek Gimera Juraj, roč. 1896, príslušník HR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Šaľa

Kráľová nad Váhom

 • Beneš Melchior, roč. 1876, príslušník HHR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Topoľčany

Koniarovce – m.č. Lovasovce

 • Piterka Ján, roč. 1886, príslušník HR 2. Padol na fronte v Taliansku.

Svrbice

 • Mihalik Ján, roč. 1880, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Kuzmice

 • Ragán Ján, roč. 1891, príslušník HHR 5. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Nový Ruskov – m.č. Malý Ruskov

 • Dziak Josef, roč. 1893, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Vojčice

 • Berta Michal, roč. 1892, Vpríslušník HR 15. Padol na fronte v Taliansku.

Zbehňov

 • Jenčík Juraj, roč. 1892, príslušník HR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trnava

Majcichov

 • Nemčič Koloman, roč. 1899, príslušník HHR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnava

 • Biró František, roč. 1878, príslušník HHR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Veľký Krtíš

Slovenské Ďarmoty

 • Pusztai Ján, roč. 1898, príslušník HHR 7.  Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Vranov nad Topľou

Rudlov

 • Tkáč Ján, roč. 1883, príslušník HHR 5. Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Žiar nad Hronom

Kremnica

 • Janovský Viliam, roč. 1887, príslušník HHR 6.  Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Príslušníci jazdeckých jednotiek narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Surványi Ján, roč. 1881, príslušník HR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Alexander, roč. 1880, príslušník HR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hutkai Nikolaus, roč. 1890, príslušník HR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zambó Gábór, roč. 1882, príslušník HR 15. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Dubina Georg, roč. 1887, príslušník HHR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajtmann Juraj, roč. 1881, príslušník HHR 5. Padol na východnom fronte.
 • Kovács Alexander, roč. 1892, príslušník HHR 5. Padol na fronte v Haliči.

Ukrajina

 • Jeczko Stefan, roč. 1875, príslušník HR 12. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!