Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2018

V roku 2018 si svet a samozrejme aj Slovensko pripomenuli sto rokov  od ukončenia I. svetovej vojny. Občianske združenia Klub vojenskej histórie Beskydy sa dlhodobo venuje problematike I. svetovej vojny vo vzťahu k Slovensku. Tento rok bol pre nás prirodzene plný širokého spektra aktivít a podujatí venovaných storočnici ukončenia Veľkej vojny. Naša činnosť je tradične rozdelená do troch hlavných, na seba nadväzujúcich okruhov: 1. Odborný výskum, 2. Obnova vojnových cintorínov a 3. Popularizácia vojenskej histórie.

Výskumné aktivity a publikačná činnosť

Hlavnou činnosťou nášho združenia je odborný historický výskum. Už od svojho vzniku v roku 2004 sa venujeme výskumu priebehu bojovej činnosti na území Slovenska v rokoch 1914 a 1915. S tým súvisí aj výskum témy vojnových cintorínov na tomto území. Najmä od roku 2013 sa vo väčšej miere venuje tiež otázke nasadenia vojakov z územia Slovenska na bojiskách I. svetovej vojny.

Veľkú pozornosť sme výskumnej a publikačnej činnosti venovali aj v roku 2018. Naši historici vykonali niekoľko študijných ciest do archívov v Bratislave a Budapešti. Priebežne sa pracovalo na spracovaní archívnych materiálov, ktoré sú dostupne online (najmä digitalizované matriky padlých, kartotečné lístky či dobová tlač).

Archiv_BA

V rámci spolupráce s kolegami z iných združení a organizácii sme vo februári 2018 pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko a prvá svetová vojna. Konferencia sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Zúčastnilo sa jej takmer 30 historikov a bádateľov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny. Výstupom z konferencie je zborník príspevkov, ktorého príprava skončila v závere roka a verejnosti bude predstavený začiatkom roka 2019.

Naši historici sa tiež podieľali na riešení viacerých výskumno-publikačných úloh. Pre obec Vinné sme spracovávali materiál obsahujúci zoznam vojakov padlých, ranených, alebo nezvestných v I. svetovej vojne. Pre obec Chotča sme spracovávali kapitolu do monografie obce, ktorá mapuje udalosti v rokoch 1914 – 1918. Pre mesto Stropkov sme spoločne s kolegami z Maďarska spracovávali zoznam vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne v Stropkove. Vďaka tejto aktivite mohol byť menoslov vojakov inštalovaný na novovybudovaný pamätník. Spolupodieľali sme sa tiež na príprave publikácie o udalostiach I. svetovej vojny v meste Medzilaborce. Priebežne sme pracovali aj na príprave ďalších publikácií, ktorých vydanie je naplánované na rok 2019.

Počas celého roka pokračoval projekt zostavovania zoznamov vojakov padlých v I. svetovej vojne. Podarilo sa spracovať takmer 5000 záznamov o vojakoch rakúsko-uhorskej armády. Celkový počet mien v databáze tak atakuje hranicu 15000 záznamov. Treba podotknúť, že túto činnosť z veľkej časti realizujú naši dobrovoľníci vo voľnom čase. Ich úlohou je prepísať dobové dokumenty do digitálnej podoby. Tento prepis je následne kontrolovaný našimi historikmi a potom zverejnený na webe www.kvhbeskydy.sk.

Jelsava_01

Historici zo združenia sa venovali tiež výskumu v teréne. Realizovali sme niekoľko výjazdov do terénu na miesta, kde počas I. svetovej vojny bojovali naši predkovia. Prípadne sme mapovali priebeh bojovej činnosti na našom území. Rozsahom najväčší bol výjazd na bojisko v Srbsku (jar 2018) a v Slovinsku (leto 2018).

V priebehu roka sme zúčastnili viacerých odborných konferencií a seminárov na Slovensku, ale aj v zahraničí. Publikovali sme desiatky popularizačných článkov na webe www.kvhbeskydy.sk, ako aj v rôznych printových médiách. Intenzívne sme spolupracovali pri príprave rôznych reportáži či seriálov pre rozhlas a televíziu.

Vojnové cintoríny, pamätníky a zapojenie dobrovoľníkov

Obnova vojnových cintorínov z I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti fakticky od vzniku občianskeho združenia. V priebehu viac ako desaťročia sa nám podarilo vytvoriť rozsiahlu skupinu dobrovoľníkov, ktorí každý rok pravidelne prichádzajú a pomáhajú s obnovou zanedbaných vojnových cintorínov. V posledných rokoch sme túto činnosť rozšírili aj budovanie náučných turistických chodníkov na bývalé bojiská I. svetovej vojny a tiež o realizáciu drobných architektonických prvkov memorialno-pietneho charakteru priamo na miestach bojov.

vv1

V roku 2018 sme väčšinu úsilia a energie venovali ukončeniu obnovy vojnového cintorína vo Veľkrope. Na tomto pietnom mieste je pochovaných až 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Obnovu vojnového cintorína sme v spolupráci s obcou realizovali od roku 2010. Náročná obnova bola ukončená v septembri 2018. Vojnový cintorín bol zároveň vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V roku 2018 sme realizovali aj výstavbu pamätníka na vrchu Kaštielik na bojisku I. svetovej vojny. Súčasťou realizácie bolo aj vybudovanie náučného turistického chodníka, ktorý prepája pamätník s vojnovým cintorínom. Slávnostná posviacka sa uskutočnila v októbri 2018.

MIK_pam

Pokračovali sme aj v projekte pamätných zvoníc na venovaných vojakom padlým v I. svetovej vojne. Drevená zvonica, ktorej inšpiráciu môžeme nájsť v slovenskej ľudovej architektúre, je príspevkom nadšencov a dobrovoľníkov zo Slovenska k pripomínaniu si vojakov bojujúcich na bojiskách I. svetovej vojny. Zazvonením si tak kedykoľvek môžete pripomenúť pamiatku vojakov, ktorých zomlel tento globálny konflikt. Aj pamiatku mnohých našich pradedov.

Prvú takúto zvonicu sme postavili v roku 2016 nad obcou Hostovice. Miesto, kde zvonica stojí, nebolo vybrané náhodne. V apríli 1915 vrch Skory bránili príslušníci rakúsko-uhorského 71. pešieho pluku. Pluk mal veliteľstvo v Trenčíne a vojaci tohto pluku pochádzali z dnešného západného a stredného Slovenska. Zvonica je tak symbolický venovaná vojakom, ktorí bojovali na území dnešného severovýchodného Slovenska. V roku 2018 pribudli dve zvonice. Prvá z dvojice zvoníc sa nachádza v Oravskom Podzámku v miestnej časti Dolná Lehota (okres Dolný Kubín, Slovenská republika). Má symbolizovať pamiatku všetkých vojakov, ktorí museli v čase vojny narukovať. Druhá v roku 2018  realizovaná zvonica sa nachádza neďaleko vojnového cintorína v obci Jangrot  (Gmina Trzyciąż, Poľsko). Symbolicky je venovaná vojakom, ktorí bojovali na území dnešného Poľska. Obe zvonice boli slávnostne posvätené v priebehu novembra 2018.

JANGROT

V roku 2018 sme organizovali niekoľko dobrovoľníckych brigád a 4 medzinárodné dobrovoľnícke tábory (jún, júl, august a september). Zúčastnili sa ich dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Spoločne odpracovali vyše 2250 dobrovoľníckych pracovných hodín.

Popularizácia vojenskej histórie

Poslednou, no nemenej dôležitou oblasťou našej činnosti, je popularizácia vojenskej histórie. V roku 2018 sme realizovali množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo priblížiť udalosti I. svetovej vojny širokej laickej verejnosti.

Počas celého roka naši historici absolvovali veľké množstvo prednášok pre verejnosť na celom území Slovenska. Prednášali sme v Humennom, Stropkove, Svidníku, Bardejove, Prešove, Košiciach, Vinnom, Oravskom Podzámku, Bratislave, Jelšave, Giraltovciach, Medzilaborciach, Michalovciach, Veľkrope, Rzesove, Štrbe či Nižnej Slanej. Prednášali sme však aj priamo na bojisko. V priebehu roka sme sprevádzali viacero skupín priamo na miesta bojov I. svetovej vojny.

Organizovali sme turistické pochody na bojiská I. svetovej vojny. Teší nás, že sa podarilo vybudovať tradíciu turistického pochodu Veľkonočnej bitky v Karpatoch v obci Výrava (marec – apríl) a turistického pochodu k zvonici nad obcou Hostovice (júl). Oba tieto pochody mali medzinárodnú účasť a počet turistov, ktorí na ne prichádzajú sa zvyšuje.

Pochod 2

Pre verejnosť sme taktiež pripravili niekoľko výstav. V priestoroch Vihorlatskej knižnice v Humennom sme prezentovali obrazy umelcov, ktoré už niekoľko rokov vznikajú počas umeleckých plenerov. Tieto plenery organizujeme v spolupráci s Podvihorlatskou paletou a ich hlavnou témou je stvárnenie udalosti I. svetovej vojny umelcami nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. V Košiciach sme prezentovali výstavu dobových fotografií II. práporu 34. pešieho pluku. Priebežne počas celého roka sme na rôznych podujatiach prezentovali prenosnú výstavu Pradedovia na frontoch I. svetovej vojny.

DSC_3539

Rozsahom najväčšie popularizačné podujatia v roku 2018 boli akcia Karpaty 1914/1915 a akcia Manévre 1911. Podujatie Karpaty 1914/1915 sa uskutočnilo v apríli 2018 v Medzilaborciach. Toto tradičné podujatie je kombináciou ukážky bojov a bohatého sprievodného programu (pietne akty, výstavy, prednášky, dobová hudba, umelci a pod.). Podujatie Manévre 1911 bolo novinkou. Uskutočnilo sa v meste Stropkov a bolo pripomienkou vojenských manévrov, ktoré sa pred I. svetovou vojnou v meste konali. Na podujatí sme prezentovali dobový život vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Program bol doplnený výstavami, prednáškami, tvorivými dielňami a pod. Návštevnosť oboch podujatí sa pohybovala v stovkách až tisíckach návštevníkov.

Na záver

Rok 2018 bol pre nás nesmierne náročný. V mene občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy sa chceme poďakovať v prvom rade našim členom a všetkým dobrovoľníkom. Oni venujú svoj voľný čas a energiu záchrane našej spoločnej histórie a bez ich nadšenia, by sa naša činnosť nedala realizovať. Chceme sa taktiež poďakovať všetkým našim partnerom za korektnú a ústretovú spoluprácu. Sponzorom za finančnú aj materiálnu podporu.

Veríme, že aj v roku 2019 nám zachováte priazeň a spoločnými silami budeme pokračovať v činnosti, ktorú robíme vytrvalo už 14 rokov.

Bez vašej podpory by sme tu neboli….

Našu činnosť môžeme realizovať najmä vďaka podpore našich sponzorom a podporovateľom. Bez ich finančnej a materiálnej podpory by nebolo možné našu prácu robiť. Táto podpora je pre nás kľúčová a nesmierne si ju vážime.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich dobrovoľníckych a výskumných aktivít a veľmi si ich vážime.

Už 5 € pomôže. Nastavte si trvalý príkaz a podporte nás 5 € mesačne. Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v našich aktivitách aj v roku 2019.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.