Konferencia v poľských Gorliciach

Poľsko je krajinou, kde sa problematike vojenských cintorínov prvej svetovej vojny venuje už dlhé roky značná pozornosť. Preto členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy, po obdržaní pozvánky na konferenciu s názvom Znaki pamięći – cmentarze I. wojny światowej w Galicji, ani sekundu neváhali nad účasťou na tomto podujatí. Organizátorom tohto podujatia bolo poľské združenie Stowarzyszenie aktywnej ochrony cmentarzy z I. wojny Śviatowej w Galicji – CRUX GALICIAE z mestečka Gorlice. Konferencia ktorej hlavnou témou boli, ako už z názvu vyplýva, vojenské cintoríny I. svetovej vojny v Galícii, sa uskutočnila 27. októbra 2007 (sobota) v priestoroch mestskej verejnej knižnice v Gorliciach.

Celé podujatie odštartovalo o 10,00 hodine uvítacím príhovorom predsedu združenia, ktoré podujatie organizovalo, a riaditeľky mestskej verejnej knižnice. Po týchto príhovoroch pracovníčka knižnice v krátkosti prezentovala dostupnú literatúru k problematike I. svetovej vojny v zbierkach mestskej verejnej knižnice v Gorliciach. Ako prvý so svojim príspevkom vystúpil Maciej Dziedziak, ktorý sa vo svojej práci zaoberal nezrealizovanými projektmi vojenských cintorínov architekta Dušana Jurkoviča. Konkrétnou lokalitou, vojenským cintorínom číslo 202 v meste Tarnow, sa zaoberal vo svojom príspevku Robert Kozlowski. V tomto príspevku poukázal na chybu poľskej historiografie, ktorá tento cintorín označuje za zaniknutý. Na základe archívnych dokumentov a terénneho výskumu autor načrtol dôvody, prečo je tento cintorín považovaný za zaniknutý a následne určil jeho presnú polohu a zmapoval jeho súčastný veľmi zlý stav. Pred krátkou prestávkou odznel ešte jeden príspevok s názvom Cmentarze I. wojny – pomnik rozproszony w krajobrazie. Tento príspevok bol veľmi zaujímavým pohľadom profesionálneho architekta na problematiku vojenských cintorínov a ich umiestnenia v krajine. Autor príspevku analyzoval vzájomnú polohu jednotlivých cintorínov v určitej oblasti, na základe čoho došiel ku konštatovaniu, že poloha cintorínov v krajine nie je náhodná – naopak je uspôsobená tak, aby bol možný vizuálny kontakt medzi jednotlivými lokalitami. Na základe týchto zistení autor apeloval na rozvážnosť pri rekonštrukciách cintorínov a tiež upozornil na nebezpečenstvo zalesňovania územia, ktoré narúša pôvodnú myšlienku architektov projektujúcich vojenské cintoríny v Galícii.

Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením a neodmysliteľnou živou diskusiou o prezentovaných problémoch sa konferencia preklenula do druhej polovice. V druhej časti ako prvý vystúpil Mirosław Łopata s príspevkom venujúcim sa problematike vojakov židovskej národnosti v rakúsko-uhorskej armáde, ale najmä vojenských cintorínov týchto vojakov. Veľmi zaujímavou prezentáciou bol príspevok Agnieszky Partridge, ktorý sa venoval symbolike, ktorá bola architektmi využitá pri budovaní vojenských cintorínov v Galícii. Bolo pre nás úplne novým zistením, že mnohé z využitých symbolov majú svoje korene v antickej či dokonca egyptskej starovekej architektúre. Posledným prezentovaným bol príspevok Kamila Ruszała, ktorý sa venoval porovnaniu stavu jednotlivých vojenských cintorínov v súčasnosti, so stavom ktorý zobrazujú dobové ilustrované pohľadnice. Záverečne slovo patrilo predsedovi Stowarzyszenia aktywnej ochrony cmentarzy z I. wojny Śviatowej w Galicji – CRUX GALICIAE, ktorý v krátkosti predstavil hlavné oblasti záujmu a históriu združenia.

Je nutné poznamenať, že všetky príspevky prezentované na konferencii boli výsledkom systematického výskumu archívnych dokumentov, ktoré autori konfrontovali s terénnym výskumom. Organizátori konferencie si kládli za cieľ priniesť do problematiky nové poznatky, resp. poopraviť chybné tvrdenia ktoré sa v nimi sledovanej problematike objavujú v staršej literatúre. Cele podujatie môžeme hodnotiť ako pozitívne a zvládnuté na veľmi profesionálnej úrovni. Pre Klub vojenskej histórie Beskydy priniesla účasť na tejto konferencii mnoho nových podnetov a nápadov, ktoré môžu byť aplikované pri riešení problematiky vojenských cintorínov I. svetovej vojny aj na území Slovenska. Aj touto cestou ďakujeme Stowarzyszeniu aktywnej ochrony cmentarzy z I. wojny Śviatowej w Galicji – CRUX GALICIAE za pozvanie, a už teraz sa tešíme na vydanie sľubovaného zborníku z tejto konferencie, ktorý bude prínosom nielen pre poľského, ale aj slovenského čitateľa.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.