Členská schôdza Klubu vojenskej histórie Beskydy (24.04. 2010)

Aktivity občianskeho združenia KVH Beskydy nabrali v poslednom roku na obrátkach. Zúčastnili sme sa mnohých akcií, aktivít a projektov. Počas tejto doby sa našich aktivít zúčastnili mnohí ľudia, ktorí neboli členmi združenia, ale prejavili o združenie vážny záujem. Tento, ale aj niekoľko ďalších dôvodov nás doviedlo k myšlienke k zvolaniu našich priaznivcov na pracovnú schôdzu. Stretnutie malo vyriešiť niekoľko administratívnych problémov, zhodnotiť činnosť združenia za rok 2009, ale aj predstaviť plány do budúcna. Stretnutie bolo dohodnuté na 24. apríla 2010 o 16. hodine v salóniku reštaurácie El Paso v Humennom.

V spomínaný deň sa na schôdzi KVH Beskydy zišlo 13 členov a priaznivcov nášho združenia. V príjemnom prostredí reštaurácie sme mohli nerušene riešiť niektoré dlhodobé záležitosti, ktoré nás úž dlho trápili. V úvode stretnutia všetkých prítomných privítal predseda združenia Martin Drobňák. Vo svojom úvodnom príhovore vysvetlil prítomným dôvody, ktoré nás viedli k zvolaniu tejto pracovnej schôdze. Zároveň oboznámil prítomných s programom schôdze. V podobnom duchu privítal prítomných aj podpredseda združenia Radoslav Turik.Prvý bod programu naplnil samotný  predseda združenia. V obšírnom referáte zhrnul  všetky aspekty a úspechy našej činnosti za rok 2009. Najviac priestoru venoval vo svojom príhovore našej činnosti pri obnove vojnových cintorínov, pri ktorom pripomenul aj chyby, ktorých sme sa dopustili, ale tiež cenné skúsenosti, ktoré sme takouto činnosťou získali. Nemenej priestoru bolo venované rozvoju nášho webu, pričom Martin Drobňák vyzval členov k aktívnejšej činnosti pri jeho rozvoji. V hodnotení sa nezabudlo, tiež na všetky projekty, ktoré klub realizoval v roku 2009.

Ďalším bodom programu bolo predstavenie plánov na rok 2010.  Martin Drobňák a Radoslav Turik predstavili členom projekty a aktivity, ktoré by mali tvoriť jadro našej činnosti v roku 2010. Združenie bude naďalej pokračovať v úpravách cintorínov. Sústrediť sa chceme najmä na cintorín v Ňagove, Stebníku, Veľkrope a Výrave. Klub sa tiež snaží iniciatívne zapájať do ďalších projektov. Pokračujeme aj v realizácii projektu Mementá prvej svetovej vojny, pričom sa náš výskum presúva do okresov Svidník a Bardejov. Pokračovať by sme chceli aj vo vydávaní ďalších publikácii. Vedenie klubu predostrelo členom široké spektrum nápadov. Bohužiaľ realizácia mnohých je otázna, pokiaľ sa nezabezpečí dostatok finančných prostriedkov.

V ďalšej časti schôdze sa uskutočnilo oficiálne prijatie nových členov do občianskeho združenia KVH Beskydy. Po prijatí členov nasledovala voľba výboru združenia na rok 2010. Výbor bol zvolený v nasledujúcom zložení:

Martin Drobňák – predseda združenia
Radoslav Turik – podpredseda združenia
Matúš Korba – podpredseda združenia
Miroslav Buraľ – člen výboru
Peter Mandzák – finančný kontrolór

Po zvolení výboru a doriešení byrokratických náležitostí sa oficiálna časť schôdze ukončila diskusiou. V rámci diskusie zaznelo ešte niekoľko upozornení a oznamov, k rozličným aktuálnym problémom, ktoré združenie očakávajú. Po vyčerpaní oficiálneho programu  schôdza pokračovala neformálnym posedením a občerstvením. Podarilo sa vyriešiť podstatnú časť záležitosti naplánovaných na túto schôdzu, čo nás utvrdilo v názore, že takéto členské schôdze by bolo dobré a podnetné organizovať aj viackrát do roka.