Cena primátorky mesta Humenné pre Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianske združenie KVH Beskydy sa už 9 rokov angažuje v oblasti problematiky záchrany a obnovy vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Za ten čas členovia združenia úspešné zavŕšili mnohé projekty, nadviazali spoluprácu s odbornými i občianskymi združeniami na Slovensku, ale i v zahraničí. Našou najväčšou pýchou sú samozrejme zrekonštruované vojnové cintoríny. Do dnešných dní sme pracovali na vojnových cintorínoch vo Výrave, Stebníku, Palote, Snine, Becherove, Chmeľovej, Kružlovej, Zbudskej Belej, Veľkej Poľane, Stakčíne, Veľkrope a ďalších. Veľká časť z týchto cintorínov je už zrekonštruovaná a na ďalších ešte pracujeme. V blízkej budúcnosti by sme chceli začať záchranné práce na cintoríne vo Svetliciach, či Mikulášovej. Okrem záchrany vojnových cintorínov robíme množstvo iných aktivít. Každý rok organizujeme bojovú ukážku z prvej svetovej vojny s názvom Karpaty 1914/1915. Odborní členovia klubu sa venujú historickému výskumu problematiky prvej svetovej vojny v regióne. Pravidelne sa zúčastňujú odborných konferencií, či seminárov. V rámci týchto aktivít nepodceňujeme, ani popularizáciu témy prvej svetovej vojny v radoch širokej verejnosti. Pravidelne publikujeme výsledky našej práce knižne i na internete, organizujeme rôzne prednášky, či výstavy. Za to všetko sa nám dostalo už mnoho chvály, či vďaky. Väčšinou sme však boli oceňovaní zahraničnými partnermi, či organizáciami.

Preto nás veľmi potešilo, že pri príležitosti 696. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné, naše združenie získalo cenu primátorky mesta Humenné. Ocenenie prevzal predseda združenia KVH Beskydy. Mgr. Martin Drobňák z rúk primátorky mesta Humenné PhDr. Jany Vaľovej. Teší nás najmä fakt, že po prvýkrát bola naša práca výrazne ocenená aj doma.

V mene vedenia KVH Beskydy by som chcel zdôrazniť, že toto ocenenie patrí všetkým členom a priaznivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na našej práci a tým prispeli k šíreniu dobrého mena nášho združenia doma i v zahraničí. Pevne verím, že toto ocenenie nebude pre nás iba satisfakciou za prácu, ktorú sme už odviedli, ale aj motiváciou pre ďalšiu úspešnú činnosť.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.