Archive for Marec 2012

Bojovali v prvej svetovej vojne III.

Mar 29th, 2012 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne III.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Pracovný kemp Klubu vojenskej histórie Beskydy na vojnovom cintoríne Hostovice (24.03.2011)

Mar 27th, 2012 | Autor:
Pracovný kemp Klubu vojenskej histórie Beskydy na vojnovom cintoríne Hostovice (24.03.2011)

Dlhé zimné obdobie konečne skončilo a vonku vládne príjemné jarné počasie. Pre členov KVH Beskydy to signalizuje začiatok novej sezóny rekonštrukčných prác na vojnových cintorínoch z prvej
[Čítať ďalej…]Príprava a priebeh deportácií v okrese Vranov nad Topľou

Mar 23rd, 2012 | Autor:
Príprava a priebeh deportácií v okrese Vranov nad Topľou

Vpád nemeckých vojsk (Wehrmachtu) do Poľska 1. septembra 1939 pripravil pre celý svet v poradí druhú kataklizmu, kde okrem strachu a neistoty sa „hlavným problémom“ stala „židovská otázka“. Po konferencii vo Wannsee začiatkom roka 1942 nabralo vyriešenie tejto otázky v stredoeurópskom priestore jednoznačný smer v zmysle ich fyzickej likvidácie. Rovnaká situácia zavládla aj na Slovensku.
[Čítať ďalej…]Približné zmapovanie národnostnej a migračnej situácie v okrese Spišská Nová Ves v roku 1945

Mar 19th, 2012 | Autor:
Približné zmapovanie národnostnej a migračnej situácie v okrese Spišská Nová Ves v roku 1945

Na margo národnostnej situácie v okrese Spišská Nová Ves možno povedať, že sa v archívnych dokumentoch datovaných do posledných mesiacov druhej svetovej vojny, pomerne často opakuje pojem „evakuácia“ , či „odsun“. V prípade zmienených dokumentov ide prevažne o tzv. „periodické správy“, „správy o všeobecných pomeroch“ a „situačné správy“, ktoré boli vyhotovované jednotlivými Mestskými výbormi v rámci okresu, prípadne samotným Okresným
[Čítať ďalej…]Vymedzenie pojmu riadne zriadeného a riadne upraveného hrobu

Mar 17th, 2012 | Autor:
Vymedzenie pojmu riadne zriadeného a riadne upraveného hrobu

Po prvej svetovej vojne zostalo v regióne mnoho stôp po ťažkých bojoch. Niektoré z nich čoskoro zmizli vďaka usilovnej činnosti ľudí, ktorí tu, žili alebo ich milosrdne zakryla príroda. Aj po dlhých rokoch hrôzu tohto konfliktu zostali pripomínať vojnové cintoríny roztrúsené po celom severovýchodnom Slovensku. Po prvej svetovej vojne prevzal zodpovednosť za vojnové hroby československý
[Čítať ďalej…]Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun IV.

Mar 15th, 2012 | Autor:
Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun IV.

Na základe pretrvávajúcich nepriaznivých hygienických pomerov v tábore v Stražskom (stavom k 25. septembru 1946 bolo v ňom sústredených 230 osôb) a najmä v dôsledku prípadu úmrtia jedného zo zaistencov na brušný týfus, sa na veliteľstve „Teplice“ v Humennom konala porada za prítomnosti plk. J. Heřmana, škpt. Krivu a styčného dôstojníka Povereníctva vnútra škpt. Povelku,
[Čítať ďalej…]Pavol Macko a Anton Pohl – slovenskí partizáni v Bielorusku

Mar 10th, 2012 | Autor:
Pavol Macko a Anton Pohl – slovenskí partizáni v Bielorusku

Autor v tejto časti svojej knihy opisuje pôsobenie 2 Slovákov, ktorí počas 2. svetovej vojny rovnako ako on dezertovali na stranu bieloruských partizánov. Na základe tejto skutočnosti bola rodina jedného z nich, ktorá ostala na Slovensku, prenasledovaná nacistami. Článok podáva podrobnú výpoveď o ich pôsobení medzi partizánmi až po ich smrť.Hlásenie kpt. Pfannenstiela o bojoch pri Humennom v novembri 1914

Mar 7th, 2012 | Autor:
Hlásenie kpt. Pfannenstiela o bojoch pri Humennom v novembri 1914

Vo viedenskom Kriegsarchive vo fonde 1. jazdeckej divízie sa dochoval dokument, ktorý bol určený štábu tejto jednotky. Išlo o hlásenie kapitána Pfannenstiela, veliteľa 2. jazdeckej batérie 7. jazdeckého delostreleckého oddielu. Ten bol poverený velením bojovej skupiny tvorenej dvoma delostreleckými batériami a dočasne podriadený veleniu 34. pešej divízie. V bojoch o Humenné jej poskytoval palebnú podporu
[Čítať ďalej…]Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o úprave vojnových cintorínov z 15. júna 1920

Mar 3rd, 2012 | Autor:
Nariadenie Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov o úprave vojnových cintorínov z 15. júna 1920

Prvá svetová vojna sa nezmazateľne zapísala do dejín severovýchodného Slovenska. Na území dnešných okresov Medzilaborce, Snina, Humenné, Svidník, Stropkov a Bardejov prebiehali ťažké boje. Toto územie je jedinou časťou dnešného Slovenska, ktoré prežilo krutý a bezprostredný kontakt s brutalitou prvej svetovej vojny. Desiatky rokov zahladili väčšinu stôp po ťažkých bojoch, ktoré prebiehali na tomto území. 
[Čítať ďalej…]Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun III.

Mar 1st, 2012 | Autor:
Lemkovskí utečenci na severovýchodnom Slovensku (1946), Internácia v Strážskom a odsun III.

Súčasne s operáciou uskutočnenou NB a vojenskými oddielmi v okrese Medzilaborce 18. – 20. mája 1945 aj v iných okresoch severovýchodného Slovenska došlo k raziám na lemkovských utečencov, ktoré v súčinnosti vojska, príslušníkov NB a členov MNV pretrvávali až do 24. mája 1946.[34] Osoby zaistené v priebehu týchto akcií boli napríklad v okrese Svidník bezpodmienečne
[Čítať ďalej…]